หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาลดความดันโลหิต

ได้มีการศึกษาแล้วว่าการให้ยาลดความดันโลหิต จะลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ที่มีระดับความดันโลหิตูงเกิน 140/90 มม ปรอท ความจะได้รับยาทุกคน นอกจากการรับประทานยาแล้ว ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วย

ยาลดความดันโลหิตแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มใหญ

  1. Diuretics ยาขับปัสสาวะเป็นตัวแรกๆที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงยานี้จะออกฤทธิ์โดยการขับเกลือออกจากร่างกาย โดยมากมักจะใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นยาที่นิยมใช้ได้แก่ hydrochlorthiazide , furosemide ยาขับปัสสาวะที่ทำให้โปแทสเซียมสูงเช่น Spironolactone ,Amiloride,Trimterene ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ อาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ เกลือโปแทสเซียมต่ำ ไขมันในเลือดสูง เลือดเป็นด่าง เกลือโวเดียมต่ำ
  2. Calcium channel blockers ยากลุ่มนี้จะปิดกลั้นการไหลเข้าของเกลือแคลเซียมทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลง ความดันโลหิตลดลงยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Amlodipine  nifedipine , fellodipine  nisoldipine nicardipine nimodipine ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่ ใจสั่น บวมหลังเท้า ท้องผูก ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ อ่านที่นี่ี
  3. ยาอื่นที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
  ขนาดที่ใช้ ความถี่ของการใช้
Diuretics    
chlorthalidone Hygroton 12.5-25 1
hydrochlorothiazide Esidrix, Hydrodiuril, Microzide 12.5-50 1
indapamide Natrilix 1.25-2.5 1
metolazone Mykrox, Zaroxolyn 0.5-1 1
Loop Diuretic      
Furosemide Lasix 20-80 2
Potassium-sparing diuretics    
amiloride hydrochloride Midamar 5-10 1-2
spironolactone Aldactone 25-50 1-2
triamterene Dyrenium 50-100 1-2
Combination diuretics    
amiloride hydrochloride + hydrochlorothiazide Moduretic    
spironolactone + hydrochlorothiazide Aldactazide    
triamterene + hydrochlorothiazide Dyazide, Maxzide    
Beta blockers    
acebutolol Sectral 200-800 2
atenolol Tenormin,Prenolol 25-100 1
betaxolol Kerlone 5-20 1
bisoprolol fumarate Zebeta 2.5-10 1
carteolol hydrochloride Cartrol    
metoprolol tartrate Betaloc 50-100 1
metoprolol succinate Toprol-XL    
nadolol Corgard 40-120 1
penbutolol sulfate Levatol 10-40 1
pindolol Visken 10-40 2
propranolol hydrochloride Inderal, 40-160 2
timolol maleate Blocadren 20-40 2
ACE inhibitors    
benazepril hydrochloride Lotensin 10-40 1-2
captopril Capoten 25-100 2
enalapril maleate Enaril,Renitec 2.5-40 1-2
fosinopril sodium Monopril 10-40 1
lisinopril Prinivel, Zestril 10-40 1
moexipril Univasc 7.5-30 1
quinapril hydrochloride Accupril 10-40 1
ramipril Tritace 2.5-20 1
trandolapril Mavik 1-4 1
Angiotensin II receptor blockers    
candesartan Atacand    
irbesarten Avapro    
losartin potassium Cozaar    
valsartan Diovan    
Calcium channel blockers    
amlodipine besylate Norvasc    
diltiazem hydrochloride Cardizem CD, Cardizem SR, Dilacor XR, Tiazac    
felodipine Plendil    
isradipine DynaCirc, DynaCirc CR    
nicardipine Cardene SR    
nifedipine Adalat CR, Procardia XL    
nisoldipine Sular    
verapamil hydrochloride Calan SR, Covera HS, Isoptin SR, Verelan    
alfa blockers    
doxazosin mesylate Cardura    
prazosin hydrochloride Minipress    
terazosin hydrochloride Hytrin    
Combined alfa and beta blockers    
carvedilol Coreg 12.5-50 2
labetolol hydrochloride Normodyne, Trandate 200-800 2
Central agonists    
alfa methyldopa Aldomet    
clonidine hydrochloride Catapres    
guanabenz acetate Wytensin    
guanfacine hydrochloride Tenex    
Peripheral adrenergic inhibitors    
guanadrel Hylorel    
guanethidine monosulfate Ismelin    
reserpine Serpasil    
Blood vessel dilators    
hydralazine hydrocholoride Apresoline    
minoxidil Loniten**    

กลับหน้าเดิม