ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

แม้ว่าความดันโลหิตสูงสามารถเป็นได้กับทุกคน แต่มีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง กว่ากลุ่มอื่น

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ได้แก่

สาเหตุความดันโลหิตสูง ผลเสียของความดันโลหิตสูง