หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


fb google

เหตุจูงใจในการพัฒนาข้อมูลสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพโดยเฉพาะอายุรแพทย์เป็นวิชาที่กว้างขวาง มีการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี่อยู่ตลอดเวลา แพทย์ที่ทำงานสาขานี้มักจะได้รับการปรึกษาจากผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอยู่ตลอดเวลา บางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าซึ่งเริ่มจะลืมไปแล้ว บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อค้นคว้าเสร็จก็ได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบ พอผ่านมาระยะหนึ่งก็มีคำถามแบบเดียวกันก็ต้องค้นคว้าใหม่ทำให้เสียเวลา แรกๆก็บันทึกลงในสมุดแต่ก็เกิดปัญหาบันทึกนั้นหายไป จึงได้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อคนไข้ต้องการรู้ก็จัดพิมพ์ให้ ผู้ป่วยและญาติหลายคนได้แนะนำว่าน่าจะเผยแพร่ข้อมูลที่ค้นคว้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้จันทำเวปไซต์ขึ้นมา ต้องยอมรับว่าไม่มีความสามารถและไม่มีเวลามากพอที่จะเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ได้ตามที่คิดไว้

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลก็นำมาจากหลายแหล่ง เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เป็นรายงานการวิจัย เป็นเอกสารประกอบการสอน ไม่หวังผลทางการค้า

ความมุ่งมั่น

ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลในเวปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย และพร้อมที่จะรับฟังคำติหรือคำแนะนำเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง