หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การวินิจฉัย

 

เป้าหมายของการวินิจฉัยโรคความดันดลหิตสูงคือ

การวินิจฉัยโรคความดันดลหิตสูงต้องประกอบไปด้วย

การวัดความดันโลหิต

เนื่องจากความดันโลหิตมีความผันผวนขึ้นกับเวลาที่วัด สิ่งแวดล้อม อารมณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวัดความดันโลหิต ดังนั้นหากความดันไม่สูงมากจำเป็นที่จะต้องวัดความดันหลายครั้งต่างเวลาเพื่อยืนยันว่าเป็นความดันโลหิตสูง

วิธีการวัดความดันโลหิต

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากความดัน

fb google