การวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่องที่บ้าน Ambulatory BP (ABP) Measurement

คือการวัดความดันโลหิตที่มีเครื่องมือติดกับคนไข้วัดตลอด 24 ชั่วโมง การวัดความดันจะวัดทุก 15-30 นาทีทั้งเวลานอนและตื่น ค่าความดันจะเก็บไว้ในหน่วยความจำ แต่อย่างไรก็ตามการวัดความดันมาตราฐานยังคงมีความสำคัญ สำหรับการวัดความดันชนิดนี้จะมีประโยชน์ดังนี้

คนไหนที่จะใช้วิธีวัดความดันโลหิตแบบนี้

วิธีการวัด Ambulatory BP (ABP) Measurement

non-dipper จะพบในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอน obstructive sleep apnea (OSA), ภาวะอ้วน, การรับประทานเค็มในผู้ป่วยที่เป็นที่มีความไวต่อเกลือ, orthostatic hypotension, autonomic dysfunction, โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) diabetic neuropathy และผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์เพิ่มเติมจากค่าที่บันทึก ABPM สามารถวิเคราะห์พยากรณืถึงการเกิด ความดันโลหิตสูงในตอนเช้า หลอดเลือดแข็งตัว การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว หลอดเลือดคอตีบ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อควรระวังในการวัดความดันด้วยวิธีนี้

ค่าความดันปกติสำหรับการวัดความดันชนิดนี้

ค่าปกติของการวัดความดันชนิด ABP

  ค่าที่ดี optimal ค่าปกติ normal ค่าผิดปกติabnormal
ความดันวัดที่โรงพยาบาล <120/80 120-129/80-84 >130/90
กลางวัน <130/85 <135/85 >140/90
กลางคืน <115/65 <127/70 >125/75
24 ชั่วโมง <125/75 <130/80 >135/85

ปกติความดันที่วัดที่บ้านจะต่ำกว่าที่วัดจากโรงพยาบาลประมาณ 5 มมปรอท

กลับหน้าการวัดความดันโลหิต