ผลดีของการรักษาความดันโลหิต

ผลต่อหัวใจ

  • การรักษาความดันโลหิตสูงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดเล็กลง
  • ยาลดความดันโลหิตทุกชนิดจะสามารถลดขนาดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจได้ ยากลุ่ม Beta blocker จะได้ผลน้อยกว่าบาชนิดอื่น
  • ยากลุ่ม angiotensin receptor antagonist ,ACE inhibitor จะลดการเกิดผังผืดของกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่ายากลุ่ม Beta blocker
  • ยาในกลุ่ม angiotensin receptor antagonist,ACE inhibitor จะลดการเกิดหัวใจเต้นผิดปรกติแบบ atrial fibrillation

ผลต่อผนังหลอดเลือดและการเกิดหลอดเลือดแข็ง

  • การรักษาความดันโลหิตจะลดการหนาตัวของหลอดเลือดแดงที่คอ ยาที่ให้ผลดีที่สุดคือยาในกลุ่ม calcium antagonists

สมอง

  • มีการศึกษาพบว่าผู้ที่รักษาความดันโลหิตสูงจะมีรอยโรคในสมองน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รักษา
  • ความดันโลหิตลงเพียง 3.2/ 1.5 mmHgก็สามารถให้สมองทำงานได้ดีขึ้น เช่นความจำ การคำนวณ และลดการเกิดสมองเสื่อม

ผลต่อไต

เป้าหมายความดันสำหรับผู้ป่วยโรคไตอยู่ที่ความดันโลหิต 130/80 mmHg

  • ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม angiotensin receptor antagonist,ACE inhibitor จะชลอการเกิดไตวายเรื้อรัง
  • ยากลุ่ม angiotensin receptor antagonist,ACE inhibitor ,spironolactone จะลดปริมาณโปรตีนในปัสสวะซึ่งจะส่งผลชลอการเสื่อมของไต

การเกิดโรคเบาหวาน

  • การรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยยาดังต่อไปนี้จะมีโอกาศเกินโรคเบาหานจากน้อยไปหามากดังนี้ angiotensin receptor antagonist,ACE inhibitor calcium ,antagonists, beta-block, diuretic

กลับหน้าความดันโลหิตสูง

การวัดความดันโลหิต เมื่อไรจะรักษาความดันโลหิต