การวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตัวเอง

การวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องวัดความดันโลหิตได้มาตราฐานเพิ่มขึ้น ราคาไม่แพงมาก การวัดก็สามารถทำได้ง่าย ปัจจุบันเครื่องเหล่านี้เป็นแบบ oscillometric device การวัดให้วัด 3 ค่าแล้วหาค่าเฉลี่ย

เครื่องที่ดีควรจะมีหน่วยความจำและสามารถพิมพ์รายงานเพื่อป้องกันคนไข้ที่จะบอกเฉพาะค่าความดันที่ดี ค่าความดันโลหิตที่วัดที่บ้านจะต่ำกว่าค่าที่วัดจากโรงพยาบาล จาการศึกษาพบว่าค่าความดันโลหิตที่วัดจากบ้าน มีความสัมพันธ์โรคแทรกซ้อน ประโยชน์ที่ได้รับจากการวัดความดันโลหิตที่บ้าน


วัดความดันโลหิตที่บ้าน

 • ใช้ในการตรวจผู้ป่วย Isolated office hypertension
 • เพื่อดูว่าฤทธิ์ของยาลดความดันโลหิตครอบคลุมถึงความดันโลหิตที่บ้านหรือไม่
 • ทำให้ผู้ป่วยร่วมมือในการควบคุมความดันโลหิตสูง
 • หากท่านเป็นคนวิตกกังวลมากไม่ควรจะวัดเอง
 • ไม่แนะนำให้ท่านปรับยาลดความดันโลหิตเอง


ข้อแนะนำในการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตัวเอง

 • ต้องใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ขณะวัดสายพันต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
 • ใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือวัดแบบปรอทจะมีความยุ่งยาก
 • แนะนำให้ใช้เครื่องวัดความดันที่แขนและผ่านการรับรอง
 • ไม่แนะนำใช้เครื่องวัดความดันที่ข้อมือหรือปลายนิ้ว
 • แนะนำวิธีการวัดความดัน ให้วัดในท่านั่ง ต้องนั่งพักประมาณ 5 นาทีวัดวันละ 2 เวลาตอนเช้าก่อนรับประทานยาลดความดันโลหิต 2 ครั้งและเย็นอีกสองครั้งเป็นเวลา 3-7 วันก่อนพบแพทย์
 • ค่าความดันโลหิตที่วัดที่บ้านจะต่ำกว่าที่วัดในโรงพยาบาลประมาณ5 mmHg


ประโยชน์ของการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

 • การวัดความดันชนิดนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ความดันสูงที่โรงพยาบาล แต่วัดที่บ้านพบว่าปกติ เพื่อตรวจว่าความดันโลหิตสูงหรือไม่
 • ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตแตกต่างกันระหว่างที่บ้านและที่โรงพยาบาล
 • เพื่อค้นพบความดันโลหิตชนิด "non-dipping" pattern
การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต วิธีวัดความดันโลหิต

เพิ่มเพื่อน