หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


วิธีวัดความดันโลหิต

ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไร วิธีการที่จะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูง คือต้องวัดความดันโลหิต การวัดความดันสูงเพียงครั้งเดียว มิได้หมายความว่าคุณเป็นความดัน แต่เป็นการเตือนว่าคุณต้องเฝ้าระวังว่าความดันโลหิตสูงคุกคามคุณเข้าแล้ว  แพทย์จะวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า sphygmomanometer ร่วมกับหูฟัง ค่าที่วัดได้มีสองค่าคือ systolic/diastolic เช่น 140/80 มม.ปรอท โดยตัวแรกคือค่า systolic เป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ค่าหลังคือ diastolic เป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว


วัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง

วิธีการวัดวิธีการวัดมีดังนี้ข้อควรปฏิบัติก่อนการวัดความดันโลหิต

  1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนวัดความดันโลหิต

ไม่ดื่มชา กาแฟ ไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด 30นาทีพร้อมทั้งถ่ายปัสสาวะ อุจาระให้เรียบร้อย ให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ในห้องที่สงบเป็นเวลา 5 นาทีหลังพิงพนักเพื่อมิให้เมื่อยหลัง เท้าสองข้างวางราบกับพื้นห้ามนั่งไกว่ห้างไม่พูดคุบขณะวัด แขนว้ายหรือขวาวางบนโต๊ะขณะวัด ไม่กำมือ

  1. การจัดสิ่งแวดล้อมก่อนวัดความดันโลหิต

สถานที่ใช้ตรวจต้องเงียบและเป็นส่วนตัว และต้องไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ความดันโลหิตผันแปร 

  1. การเตรียมการวัดและการพักก่อนวัดความดันโลหิต

เพื่อจัดการกับสิ่งที่จะทำให้การวัดความดันโลหิตผิดพลาดควรจะแนะนำผู้ป่วยดังนี้  1. การเลือกขนาดของผ้าพันรัดแขน

ขนาดของผ้าพันรอบแขนจะมีผลต่อความดันขนาดที่เหมาะสมคือความกว้างต้องประมาณ40% ของเส้นรอบวงแขน ความยาวต้องอย่างน้อย 80% หากขนาดผ้าเล็กไปจะทำให้ค่าความดันโลหิตสูงเกินไป ปกติจะให้วัดแขนขวาเสมอ

  1. การพันผ้ารัดแขน

  1. การเพิ่มความดันเข้าในผ้า

ก่อนที่จะวัดความดันโลหิตเรายังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ

ท่าที่ใช้วัดความดันโลหิต

ท่าที่ใช้วัดความดันโลหิตมีผลต่อค่าที่วัดได้ดังนี้

ควรจะวัดความดันกี่ครั้งดี

การวัดความดันหลายครั้งจะมีความแม่นยำมากกว่าการวัดความดันเพียงครั้งเดียว ค่าที่วัดได้ครั้งแรกจะสูงสุด ให้วัดซ้ำ อีกหนึ่งนาทีต่อมา หากทั้งสองค่าห่างกันมากกว่า 5 มม.ปรอทก็ให้วัดครั้งที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย

กลับไปหน้าวิธีวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต

เพิ่มเพื่อน