ประวัติที่สำคัญของโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องให้แพทย์


การซักประวัติทางการแพทย์ การซักประวัติควรครอบคลุมการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงครั้งแรกเมื่อใด ระดับความดันโลหิตในอดีตและปัจจุบัน และยาลดความดันโลหิตที่รับประทานในอดีตและปัจจุบัน ควรให้ความสนใจข้อที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ ในผู้ป่วยหญิงควรถามเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ควรซักประวัติของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยทุกรายเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งหมด โรคที่เป็นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน, อาการแสดงหรือประวัติของภาวะหัวใจล้มเหลว, โรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดส่วนปลาย, โรคของลิ้นหัวใจ, อาการใจสั่น, อาการหน้ามืดหมดสติเป็นพักๆ, ความผิดปกติทางระบบประสาท ซึ่งจะเน้นโรคหลอดเลือดสมองและ TIA ประวัติของโรคไตเรื้อรังว่าเป็นชนิดใดและเป็นมานานเท่าใด การสูบบุหรี่ตรวจหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ประวัติความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควรในครอบครัว ซึ่งจะบ่งชี้ถึงสาเหตุจากพันธุกรรมและอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการส่งตรวจทางพันธุกรรมประวัติที่สำคััญทั้งประวัติครอบครัว และการเจ็บป่วยจะช่วยให้แพทย์ประเมินสาเหตุของโรค ความรุนแรง และวางแผนการรักาาได้อย่างถูกต้องประวัติที่ต้องเตรียมสำหรับแพทย์มีดังนี้


  1. ประวัติการเจ็บป่วย ต้องทราบระยะเวลาที่เป็นความดันโลหิต และทราบว่าความดันโลหิตเป็นเท่าใด
  2. ประวัติเพื่อจะหาสาเหตุของความดันโลหิตสูงได้แก


  1. ประวัติเพื่อจะประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดทั้งตัวเอง และครอบครัว
  1. ประวัติของโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง


  1. ประวัติการใช้ยารักษาความดันโลหิต

ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัว

1. ระยะเวลาที่เป็นและระดับความดันโลหิตที่สูง รวมทั้ง HBPM

2. ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ

การวินิจฉัยโรคความดัน