การวัดความดันโลหิต


1.การวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลหรือ clinic

ปัจจุบันจะมีการใช้เครื่องตรวจชนิด semiautomatic แทนเครื่องวัดความดันโลหิตที่ทำจากปรอท mercury sphygmomanometer ซึ่งจะต้องวัดตามวิธีการมาตรฐานเมื่อทำการวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาล ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้2 ความดันโลหิตที่บ้าน HPBM

ประโยชน์หลักของที่บ้านคือได้ค่า ความดันโลหิต ที่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของสถานบริการทางการแพทย์ จะได้ ความดันโลหิตที่แท้จริงมากกว่าความดันโลหิตที่โรงพยาบาล การวัดความดันโลหิตที่บ้าน จะกระทำได้โดย ABPM หรือ การวัดความดัน24 ชั่วโมง HPBM ซึ่งผู้ป่วยทำการวัดเองได้ หลักการทั่วไปของการใช้เครื่องมือดังกล่าวคือ

ตารางที่ 6 นิยามของความดันโลหิตสูงจากการวัด office ความดันโลหิต และ out-of-office ความดันโลหิต

นิยามการวัดความดันโลหิตสูงจากการวัดความดันด้วยวิธีต่างๆกัน
ชนิดของการวัดดันโลหิต Sความดันโลหิต (mmHg)   Dความดันโลหิต (mmHg)
ความดันโลหิตที่โรงพยาบาล >140 และหรือ >90
Ambulatory ความดันโลหิต   และหรือ  
>135 และหรือ >85
>120 และหรือ >70
24-h >130 และหรือ >80
Home ความดันโลหิต >135 และหรือ >85


ข้อบ่งชี้ทางคลินิกในการใช้วัดความดันโลหิตที่บ้าน

แม้ความดันโลหิตวัดที่ความดันโลหิตที่โรงพยาบาล/คลินิกยังเป็นมาตรฐานในการตรวจหา, การวินิจฉัย และการรักษาโรคความดันโลหิตสูง แต่ความดันโลหิตที่บ้าน ก็มีความสาคัญเพิ่มเติมจากการวัดดังกล่าวข้างต้น แม้จะมีความแตกต่างอย่างสาคัญระหว่างAmbulatory BP (ABP) Measurement ABPM และ HPBM การใช้วิธีวัดความดันแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าหาเครื่องมือดังกล่าวได้หรือไม่, ความสะดวก, ค่าใช้จ่ายในการตรวจและความต้องการของผู้ป่วย การประเมินเริ่มต้นสาหรับผู้ป่วย HPBM น่าจะเหมาะสมกว่าสาหรับ primary care และ AความดันโลหิตM สาหรับ specialist care มักจะใช้ AความดันโลหิตM ในการยืนยันผลจาก HความดันโลหิตM ซึ่งให้ผลก้ำกึ่งหรือพบผิดปกติ และ AความดันโลหิตM มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการวัด night-time ความดันโลหิต แต่ HความดันโลหิตM จะเหมาะกว่า AความดันโลหิตM เพราะผู้ป่วยสามารถวัดได้เอง ซึ่งเอื้อให้ติดตามระดับความดันโลหิต แต่จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มี cognitive impairment หรือความจากัดด้านสรีระ หรืออาจห้ามใช้เลยในผู้ป่วยที่ย้าคิดย้าทา หรือสร้างความกังวลแก่ผู้ป่วย ซึ่งกรณีดังกล่าว AความดันโลหิตM จะเหมาะสมกว่าข้อบ่งชี้ในการตรวจ out-of-office ความดันโลหิต เพื่อการวินิจฉัย

2.1 การวัดความดันชนิด Ambulatory BP (ABP) Measurement ABPM

ข้อบ่งชี้ทางคลินิกสาหรับการวัดความดันที่บ้าน 24 ชม หรือ Ambulatory BP (ABP) Measurement ABPM

  1. สงสัย White coat Hypertension
  1. สงสัย MH
  1. ตรวจหา WCH ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  2. มีความแปรปรวนของ office ความดันโลหิต จากการตรวจในวาระเดียวกันหรือต่างวาระ
  3. ความดันโลหิตต่า จากระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ, เมื่อเปลี่ยนเป็นท่ายืน, หลังรับประทานอาหาร,การนอนหลับหลังรับประทานอาหารกลางวันและยา
  4. เพื่อการตรวจยืนยันว่าเป็น true หรือ false resistant hypertension

ข้อบ่งชี้สาหรับการใช้ ความดันโลหิตABPM

  1. เมื่อมีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง office ความดันโลหิต และ home ความดันโลหิต
  2. ประเมิน dipping status
  3. เมื่อสงสัยว่าความดันโลหิตสูงตอนกลางคืน หรือไม่พบ dipping เช่น ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea), โรคไตเรื้อรัง หรือโรคเบาหวาน
  4. ประเมินความแปรปรวนของ ความดันโลหิต

2.2 HPBM

2.3 ความดันโลหิต ระหว่างออกกาลังกายและ laboratory stress

ความดันโลหิต จะสูงระหว่างการออกกาลังกายทั้งชนิด dynamic และ static โดยความดันโลหิต systolic จะสูงขึ้นมากกว่าความดันโลหิต dyastolic อย่างชัดเจน จะจัดเป็น exercise HT เมื่อ ความดันโลหิต systolic > 210 มม.ปรอทในชาย และ > 190 มม.ปรอทในหญิง

มีการศึกษาที่แสดงว่า ความดันโลหิตที่สูงอย่างมากขณะออกกาลังกายจะทำนายได้ว่าผู้ที่ความดันโลหิตปกติ ขณะนั้น จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในอนาคตโดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความดันโลหิตขณะพัก ซึ่งอาจพิจารณาตรวจ ความดันโลหิต ABPM เพราะปรากฎการณ์ดังกล่าวสัมพันธ์กับ MH ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตปกติ และผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงระดับอ่อน และมีการเพิ่มของ cardiac output มากพอทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างมาก จะพยากรณ์ได้ว่ามี long-term outcome ที่แย่กว่าผู้ที่ไม่พบปรากฎการณ์ดังกล่าว19 Laboratory stress test เช่น mental stress test ต่างๆ กล่าวคือ การกระตุ้นให้เกิดความเครียดและทาให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ทาได้โดยการคานวณตัวเลข, ด้านเทคนิคหรือการตัดสินใจ20 การศึกษา meta-analysis เร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองที่มากขึ้นต่อ acute mental stress จะเป็นผลร้ายต่อความเสี่ยงต่อ CVDในอนาคต กล่าวคือผลรวมของความดันโลหิตที่สูงขึ้น, ความดันโลหิตสูง LV mass, หลอดเลือดแดงแข็งขณะยังไม่มีอาการและการเกิด CVD

2.4 Central blood pressure

การวัด central ความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถทานายการเกิด CVD และดูผลที่แตกต่างกันของยาลดความดันโลหิตชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับ brachial pressure การวัดความดันโลหิตที่ ascending aorta จะแสดงถึงแรงดันเลือดจริงที่มีต่อหัวใจ, สมอง, ไตและหลอดเลือดแดงใหญ่ pressure wave form ในหลอดเลือดแดงประกอบไปด้วย forward pressure wave ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของ left ventricle และ reflected wave ปรากฎการณ์ของ wave reflection สามารถประเมินได้โดยใช้ augmentation index ซึ่งหมายถึงผลต่างระหว่าง systolic peak ที่ 2 และ systolic peak แรก โดยคานวณเป็นร้อยละของ pulse pressure จะดียิ่งขึ้นหากนาอัตราชีพจรมาปรับด้วย

เพิ่มเพื่อน