การรักษาโรคด้วยยา

การรักษาโรคด้วยยาจะแบ่งตามระบบดังนี้