หลักการกำหนดอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

ปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับขึ้นอยู่กับ ขนาดของผู้ป่วย อ้วน ผอม ปกติ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถทราบอ้วนหรือไม่จากการคำนวณข้างต้น(น้ำหนัก/(สูง)²) ซึ่งสามารถคำนวณโดยคลิกที่นี่ หลังจากนั้นพิจารณาจากพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตารางข้างล่างจะแสดงปริมาณพลังงานที่ควรได้รับ

โรคเบาหวาน

การคำนวณปริมาณแคลอรี

ในการคำนวณปริมาณพลังงานท่านจะต้องทราบน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อที่จะทราบดัชนีมวลกายของท่าน ซึ่งจะทราบโดยการคำนวณคลิกที่นี่ หรือจากการดูตารางคลิกที่นี่ เมื่อได้ดัชนีมวลกายก็จะทราบว่าท่านอ้วนหรือไม่

ดัชนีมวลกายของคนปกติ เท่ากับ 18-23

ดัชนีมวลกายของน้ำหนักเกินเท่ากับ 23-25

ดัชนีมวลกายของคนอ้วนมากกว่า 25

ดัชนีมวลกายของคนผอมน้อยกว่า 18

เมื่อจัดกลุ่มว่าอ้วนหรือผอมก็มาคำนวณหาพลังงานที่ใช้ โดยดูจากความอ้วน กิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวันดังแสดงในตารางข้างล่าง

  กิจกรรมน้อย

กิโลแคลอรี/น้ำหนัก 1 กก
กิจกรรมปานกลาง

กิโลแคลอรี/น้ำหนัก 1 กก
กิจกรรมมาก

กิโลแคลอรี/น้ำหนัก 1 กก
อ้วน 20 25 30
ปกติ 25 30 40
ผอม 30 35 45

พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมแบ่งเป็น น้อย ปานกลาง มาก  BMI>25จัดว่าอ้วน   BMI<18.5 จัดว่าผอม พลังงานเป็น kcalต่อน้ำหนัก 1กก.

เมื่อคำนวณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน จึงไปคำนวณว่าควรเป็น carbohydrate, protein ,fat เป็นจำนวนเท่าใด เช่นผู้ป่วยเบาหวานรายหนึ่งสูง 150 ซม.หนัก 75 กิโลกรัม กิจกรรมส่วนใหญ่นั่งๆนอนๆไม่ได้ออกกำลังกาย   BMI=75/ [1.5]²=30 จัดว่าอ้วนหรือนำค่าส่วนสูงและน้ำหนักไปหาค่า BMIจากตาราง กิจกรรมประจำวันจัดว่าน้อยดังนั้นพลังงานที่ควรได้รับ=20*75=1500 kcal จัดแบ่งอาหารออกเป็น 4มื้อโดยการเปิดตารางดูว่าแต่ละวันและแต่ละมื้อควรรับประทานสารอาหารประเภทใดจำนวนเท่าใดได้จากตารางอาหารหรือท่านผู้อ่านอาจดูได้จากเมนูท้ายหน้านี้ ในการแปลงพลังงานที่ได้ให้เป็นปริมาณอาหารเราสามารถทราบปริมาณอาหารได้จากตารางอาหารแลกเปลี่ยน

อาหารอะไรกินได้ อะไรกินไม่ได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยต้องเรียนรู้ว่าอาหารชนิดใดรับประทานได้ และควรรับประทานเท่าใดน้ำตาลในเลือดจึงไม่สูง อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องทราบแบ่งเป็น

   

การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง 

การกำหนดอาหารผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ

การกำหนดอาหารผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีน้ำหนักปกติ

การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่ง

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 1000 กิโลแคลอรี

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 1200 กิโลแคลอรี

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 1500 กิโลแคลอรี

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 1800 กิโลแคลอรี

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 2000 กิโลแคลอรี

รายการอาหารที่ให้พลังงาน 2500 กิโลแคลอรี

แนวทางการรับประทานอาหาร

การคำนวณปริมาณพลังงาน  ปริมาณอาหารที่รับประทานได้ในแต่ละวัน ตารางหมวดอาหารแลกเปลี่ยน ดัชนีน้ำตาล แนวทางการรับประทานอาหาร

การควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง