การรักษาโรคเบาหวานด้วยอินซูลิน

อินซูลินเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาเบาหวานชนิดที่หนึ่งทุกราย นอกจากนั้นยังจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเม็ด

การใช้อินซูลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาการเกิดเร็ว และน้ำหนักลด

อินซูลินคืออะไร

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ออกฤทธิ์โดยการนำน้ำตาลจากเลือดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ในผู้ป่วยที่ขาดอินซูลินหรืออินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ตามปกติ( ดื้อต่ออินซูลิน) ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจึงเกิดโรคเบาหวาน

WHAT NON-INSULIN INJECTABLE DRUGS ARE APPROVED FOR DIABETES?

During digestion, pancreatic beta cells release not only insulin, but in a much smaller amount, the hormone amylin, which helps mediate sharp rises in blood glucose levels following meals. Pramlintide (Symlin) is a new, synthetic form of amylin that may help improve blood glucose control for some type 1 and type 2 diabetic people who use insulin. Pramlintide has few side effects (nausea is the main one) but it adds another set of injections to a diabetic person's daily pharmaceutical routine, as it cannot be mixed in the same syringe with insulin.

Another non-insulin injection for people with diabetes is exenatide (Byetta). This medication, originally derived from a compound found in the saliva of the Gila monster, triggers insulin release from the pancreas when blood glucose levels rise. Exenatide is meant to be used along with oral diabetes drugs. It is dosed twice daily and should be injected within an hour of the morning and evening meals. Recently, the FDA warned that exenatide may increase the risk of severe even fatal pancreatitis (inflammation of the pancreas) and that the drug should be discontinued and not restarted if signs and symptoms of pancreatitis develop (severe abdominal pain, for example). It is not for use in people with type 1 diabetes.

 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไหนควรใชั insulin

 • เบาหวานชนิดที่หนึ่งทุกราย
 • เบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • เบาหวานที่มีโรคไต หรือตับ
 • เบาหวานชนิดที่สองที่ใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลไม่ได้ผล
 • เบาหวานที่มีภาวะเครียด เช่น การติดเชื้อ ผ่าตัดเป็นต้น
 • ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาลดน้ำตาล
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลด้วยการคุมอาหารหรือการออกกำลังกาย
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลเกิน 250 มก%

bsb

Insulin

Insulin is the most common type of medication used in type 1 diabetes treatment.

If you have type 1 diabetes, your body can’t make its own insulin. The goal of treatment is to replace the insulin that your body can’t make.

Insulin is also used in type 2 diabetes treatment. It’s given by injection and comes in different types. The type of insulin you need depends on how severe your insulin depletion is.

Options include:

Short-acting insulin

 • regular insulin (Humulin and Novolin)

Rapid-acting insulins

 • insulin aspart (NovoLog, FlexPen, Fiasp)
 • insulin glulisine (Apidra)
 • insulin lispro (Humalog)

Intermediate-acting insulin

 • insulin isophane (Humulin N, Novolin N)

Long-acting insulins

 • insulin degludec (Tresiba)
 • insulin detemir (Levemir)
 • insulin glargine (Lantus)
 • insulin glargine (Toujeo)

Combination insulins

 • NovoLog Mix 70/30 (insulin aspart protamine-insulin aspart)
 • Humalog Mix 75/25 (insulin lispro protamine-insulin lispro)
 • Humalog Mix 50/50 (insulin lispro protamine-insulin lispro)
 • Humulin 70/30 (human insulin NPH-human insulin regular)
 • Novolin 70/30 (human insulin NPH-human insulin regular)
 • Ryzodeg (insulin degludec-insulin aspart)

Amylinomimetic drug

Pramlintide (SymlinPen 120, SymlinPen 60) is an amylinomimetic drug. It’s an injectable drug used before meals.

It works by delaying the time your stomach takes to empty itself. It reduces glucagon secretion after meals. This lowers your blood sugar.

It also reduces appetite through a central mechanism.

 

   

การใช้อินซูลิน

ข้อบงชี้ในการฉีดอินซูลิน ชนิดของอินซูลิน การดูดซึมของอินซูลิน การบริหารอินซูลิน การผสมอินซูลินวิธีการฉีดอินซูลิน

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง