โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1จะมีความดันโลหิตสูง (มากกว่า140/90) ถึงร้อยละ 10-30 หากพบว่าความดันโลหิตสูงจะหมายถึงว่าไตเริ่มเสื่อม

ส่วนเบาหวานชนิดที่2 จะพบว่าความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 30-50 การเป็นโรคความดันสูงขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน ความอ้วน เชื้อชาติ ผลจากความดันโลหิตสูงจะทำให้อัตราตายจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น การทำงานของไตเสื่อมเร็วขึ้น 2-3 เท่า การเสื่อมของประสาทตาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคุมความดันโลหิตสูงให้ดี จะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคจอประสาทตาเสื่อม

หลักฐานว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

เมื่อพบว่าความดันโลหิตสูงจะต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. ความดันโลหิตที่สูงกว่า 130/85 มม.ปรอทจะถือว่าความดันดลหิตสูง จะต้องวัดความดันโลหิตให้ถูกวิธี ตรวจวัดความดันโลหิตทั้งสองแขน ท่านอน ท่านั่ง และท่ายืน วัดท่าละสองครั้งหรือมากกว่า
  2. เมื่อพบว่ามีความดันโลหิตสูงจะต้องตรวจดูว่ามีโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง เช่นทางหัวใจและหลอดเลือด ไต ต้องตรวจจอประสาทตา ชีพขจรที่คอที่ขา ตรวจปัสสาวะเพื่อหาปริมาณโปรตีน ตรวจเลือดหาการทำงานของไต
  3. ตรวจหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นประวัติการสูบบุหรี่ ไขมันในเลือด โรคอ้วน ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเพื่อวัดระดับดัชนีมวลกาย
  4. ปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงการรักาา เช่น ระบบประสาทอัตตโนมัติเสื่อม การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เป้าหมายในการรักษาความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอทในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วไป สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่สูงอายุจะควบคุมความดันอยู่ที่ 140/90 มม.ปรอท การรักษาความดันโลหิตอาจจะใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิต

การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง

Category

systolic

diastolic

Optimal

<120

<80

Normal

<130

<85

High-normal

130-139

85-89

Grade 1 hypertension [mild]

140-159

90-99

Subgroup:borderline

140-149

90-94

Grade 2 hypertension [moderate]

160-179

100-109

Grade 3 hypertension[severe]

>180

>110

Isolated systolic hypertension

>140

<90

subgroup:borderline

140-149

<90

การรักษาความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยา

การควบคุมดังกล่าวใช้เวลา 3 เดือนจะลดลงได้ 11/8 มม.ปรอท

โรคแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด | ความดันโลหิตสูง | การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูง

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า

 

 

 fb google