หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome

โรคอ้วนลงพุงหรือ Metabolic syndrome เป็นภาวะที่อ้วนโดยเฉพาะส่วนเอวและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหลายระบบ Metabolic syndrome คำนี้เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้การอย่างแพร่หลาย หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกต ิส่งผลทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ในที่สุดจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง สมัยก่อนเรียกกลุ่มโรคนี้ว่า Syndrome X, insulin resistance syndrome

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome

 1. จะต้องเป็นอ้วนชนิดลงพุง กล่าวคือมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม. 80 ซม.ในชายและหญิงตามลำดับ

และมีภาวะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ

 1. ความดันโลหิตมากกว่า 130/85 มม ปรอทหรือผู้ที่ได้รับยาลดความดันโลหิต
 2. ระดับ Triglyceride >150 mg% ,หรือผู้ที่เป็นไขมันสูงและได้รับยาลดไขมัน
 3. ระดับ HDL > 40,50 mg%สำหรับชายและหญิงตามลำดับ หรือผู้ที่ได้รับยาลดไขมัน
 4. ระดับน้ำตาลสูงกว่า 100 mg% หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2

พบว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 เท่า และพบว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 3 เท่า และเกิดโรคเบาหวานเพิ่ม 24 เท่า

คนกลุ่มใดที่มักจะเป็นโรคอ้วนลงพุง

สาเหตุของโรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ แต่น่าจะเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน

การเกิดภาวะนี้ขึ้นกับพันธุกรรมของแต่ละประเทศ และเชื้อชาติทำให้ระดับอ้วนลงพุงไม่เท่ากัน และขึ้นกับการวิจัยของแต่ละประเทศว่าค่าเส้นรอบเอวควรจะเป็นเท่าใด ตารางข้างล่างแสดงค่าเส้นรอบเอวของบางประเทศ สำหรับประเทศไทยใช้เกณฑ์ประเทศเอเซียใต้

ประเทศ/กลุ่มประเทศ
รอบเอว

ประเทศในกลุ่มยุโรป(อเมริกาใช้ 102,88 ซม)

ชาย หญิง
94 80
ประเเทศในเอเซียใต้(จีน อินเดีย มาเลเซีย)
90 80
ประเทศจีน
90 80
ประเทศญี่ปุ่น
85 90

กลไกการเกิดเนื่องจากร่างกายของผู้ที่เป็นโรคนี้ดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ตับอ่อนต้องสร้างอินซูลินเป็นปริมาณมาก เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อเวลาผ่านไปตับอ่อนก็ไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอจึงเกิดเบาหวาน

การเกิด Metabolic syndrome จะเกิดก่อนการเกิดโรคเบาหวาน ปริมาณอินซูลินที่สูงจะทำให้มีไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิดการทำลายเซ,,ืผิวของผนังหลอดเลือดรวมทั้งมีผลต่อไต ดูกลไกการเกิดโรค

วิธีการวัดเส้นรอบเอว

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าหากเป็นโรคในกลุ่มนี้แล้วจะมีโรคหลายระบบเช่น

ภาวะนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

การรักษา

เมื่อผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรค Metabolic Syndrome จะต้องได้รับการรักษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคเบาหวาน และจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอื่นด้วย

การรักษาโดยการปรับพฤติกรรม

การรักษาโดยการใช้ยา

เมื่อปรับปรุงพฤติกรรมแล้วปรากฎว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ไขมันหรือความดันโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องใช้ยาในการควบคุม

การรักษาไขมันในเลือด

เป้าหมาย

 1. ลดระดับไขมัน Triglyceride
 2. เพิ่มระดับไขมัน HDL
 3. ลดระดับไขมัน LDL

ยาที่ใช้รักษา

 1. Fibrate (PPAR alpha agonists)จะลดไขมันและความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 2. Statin ใช้ลดไขมันโดยเฉพาะ ApoB-containing lipoproteins และมีรายงานว่าลดอุบัติการของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 3. การใช้ยา 2 ชนิดร่วมกันอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยา

การรักษาความดันโลหิต

 1. ควรจะเริ่มรักษาเมื่อความดันโลหิต เท่ากับ 140/90 มม.ปรอท
 2. สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะเริ่มรักษาเมื่อความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท

ยาที่ใช้รักษา

 1. เชื่อว่ายาในกลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitors[เช่น enarapril,perindopril ]and angiotensin receptor blockers[cozaar,valsartane ] จะช่วยลดโรคแทรกซ้อน แต่จากหลักฐานปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากยาลดความดันโลหิตมากกว่า

การรักษาภาวะดื้อต่ออินซูลิน

การรักษาอื่นๆ

การพบแพทย์

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง เช่น อ้วน น้ำตาลในเลือดสูง ควรจะปรึกษาแพทย์

ทบทวน 07/01/2006

References

1. Anderson PJ, Critchley JAJH, Chan JCN et al. Factor analysis of the metabolic syndrome: obesity vs insulin resistance as the central abnormality. International Journal of Obesity 2001;25:1782

2. Carr DB, Utzschneider KM, Hull RL et al. Intra-abdominal fat is a major determinant of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III criteria for the metabolic syndrome. Diabetes 2004;53(8):2087-94

3. Nakamura T, Tokunga K, Shimomura I et al. Contribution of visceral fat accumulation to the development of coronary artery disease in non-obese men. Atherosclerosis 1994;107:239-46

4. Bonora E, Kiechl S, Willeit J et al. Prevalence of insulin resistance in metabolic disorders: the Bruneck Study. Diabetes 1998;47(10):1643-9

5. Nesto RW. The relation of insulin resistance syndromes to risk of cardiovascular disease. Rev Cardiovasc Med 2003;4(6):S11-S18

6. Pouliot MC, Despr?s JP, Lemieux S et al. Waist circumference and abdominal sagittaldiameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. Am J Cardiol 1994;73:460-8

7. Brunzell JD, Ayyobi AF. Dyslipidemia in the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus. Am J Med 2003 Dec 8;115 Suppl 8A:24S-28S

8. Robins SJ, Rubins HB, Faas FH et al. Insulin resistance and cardiovascular events with low HDL cholesterol. The Veterans Affairs HDL Intervention Trial (VA-HIT).Diabetes Care 2003;26(5):1513-7

9The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome 2005

6 Ways to Burn Your Belly Fat Fast

 

One of the most common questions I get is how to lose belly fat. Belly fat is actually the most dangerous type of fat – besides aesthetics, large waist lines are indicators of –disease-disease-disease.

It takes more than just crunches! We start to gain weight in our midsection when our cortisol levels spike. Stress is one of the primary culprits for high levels of cortisol secretion. When this happens cortisol breaks downs lean muscle (the type of tissue that burns calories most efficiently) and also holds on to fat storage in the abdominal region. That stress can even get WORSE with bad dieting; studies show that the stress caused by dieting can increase cortisol levels, making no change in belly fat even with calorie restriction. So how do you shape up? Incorporate these 6 things below and you will be on your way to a flatter belly in no time flat!

1. Sleep

If you want to work late at night, think again. When your biorhythms are off, you end up eating more. When you’re tired you produce more ghrelin, which triggers cravings for sugar and other fat-building foods. Losing sleep can also alter your hormone production, affecting your cortisol levels that cause insulin sensitivity, prime reasons for belly fat! Getting about 7 hours of sleep a night is one of the best things you can do for your body shaping goals.

2. Short bursts of exercises

1000 crunches a night may get you strong abdominal muscles, but with a full layer of fat on top, you will not get the results you really want. Instead of all those crunches, do exercises that engage multiple muscle groups and work your cardiovascular system. Try planking, where you hold yourself in a push-up position, resting your forearms on the ground. Try 3 or 4 sets of holding for 30 seconds each. Getting up and moving throughout the day by going for walks will also help.

3. Sugar is your Enemy

Fighting belly fat is 80% healthy diet. Reduce calories by filling yourself up with protein, vegetables, whole grains, and replacing bad habit snacks with good ones. For example, if you have a sugar craving, replace your calorie laden latte with a Muscle Milk lite, one of my favorites, because it has zero sugar and a ton of protein that will satiate while also torching my sugar craving! Another great trick is a sprinkle of cinnamon in your morning coffee or oatmeal- the spice has been shown to help stabilize blood sugar. It also slows the rate at which food exits the stomach, which helps you feel fuller longer.

4. Vitamin C

When you’re under extreme stress, you secrete more cortisol hormone. Vitamin C helps balance the cortisol spikes that happen to you under this stress. Besides being a good way to counteract a cold, Vitamin C is also essential for making carnitine, a compound used by the body to turn fat into fuel, making this vitamin your fat burning friend.

If you’re going through an emotional crisis, stress from work, or a bad eating splurge, increase your vitamin C – it’ll help counteract the negative side effects. Try bell peppers, kale or kiwi fruits. These have even more Vitamin C than the famous Orange !

5. Eat Fat

Yup, you heard me! It takes fat to burn fat. Like I said above, it’s sugar that gets you fat, not fat. Good fats include foods rich in Omega 3′s, like salmon, avocados & walnuts. These foods are full of nutrients that help keep you satiated throughout the day.

6. Slowing down your breath

This is a very simple method that you can use even when you’re in the midst of doing something else. Whenever you notice you’re feeling tense and uptight check and see how you’re breathing. Most people under stress either alternate holding their breath with short breaths, or take rapid shallow breaths. After you become aware of your own breathing, consciously relax your belly and slow down the breathing. This works best if you focus on slowing down the exhalation rather than your inhalation. With each exhalation you can say to yourself “slow down”. That is all there is to it- Simple but surprisingly effective!!!

http://www.forbes.com/sites/jennifercohen/2012/03/27/6-ways-to-burn-your-belly-fat-fast/#32e6eb6e42bd

   fb google