jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การป้องกันโรคอ้วน

ประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องโรคอ้วนได้รณณรงค์ให้ประชาชน เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่ม แต่ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องได้รับความรู้ปฏิบัต ิเพื่อให้ลดน้ำหนักลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากท่านมีดัชนีมวลกายอยู่ในกลุ่มนี้หรือมีโรคประจำครอบครัวดังในตารางข้างล่างท่านต้องป้องกันมิให้น้ำหนักเกิน กลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนและควรจะได้รับความรู้ได้แก่

ดัชนีมวลกาย ประวัติโรคในครอบครัว ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้อ้วน
ดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กก/ตารางเมตรสำหรับชาวเอเซีย

ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 สำหรับชาวยุโรป

โรคอ้วน

โรคเบาหวาน

โรคไขมันในเลือดสูง

โรคความดันโลหิตสูง

การหยุดบุหรี่

น้ำหนักแรกเกิดน้อย

อาชีพที่ไม่ต้องใช้แรง

เชื้อชาติ เช่นอินเดีย


สำหรับกลุ่มที่ต้องให้ความรู้และต้องติดตามการรักษาได้แก่ผู้ป่วยที่อ้วนแล้วและมีโรคประจำตัวดังแสดงในตารางข้างล่าง และหากท่านจัดอยู่ในกลุ่มนี้ท่านต้องรีบลดน้ำหนักโดยรีบด่วน

ดัชนีมวลกาย โรคที่พบร่วม
มากกว่า 25 กก/ตารางเมตร(เอเซีย)

มากกว่า 30 กก/ตารางเมตร(ชาวยุโรป)

รอบเอวมากกว่า 90 ซม. 80 ซม.(ชาวเอเซีย)

รอบเอวมากกว่า 94 ซม. 80 ซม.(ชาวยุโรป)

 

โรคเบาหวานชนิดที่2

สำหรับท่านผู้อ่านท่านต้องคำนวณดัชนีมวลกายว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มใดเพื่อจะได้มีแนวทางในการในการดูแลตัวเอง