การรักษาความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยา

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่างจากคนทั่วไป ควรจะคำนึงถงคุณสมบัติของยานั้นต่อโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อน ผลต่อโรคแทรกซ้อน ผลเสียต่อการคุมน้ำตาล และการเพิ่มของไขมัน


ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง

ยาที่ใช้มักจะเลือกคือ alfa -blocker,ACE inhibitor และ calcium antagonist ยาเหล่านี้จะไม่มีผลต่อการเพิ่ม ยา thaizide มีผลทำให้โปสเซี่ยมลดลง การหลั่งอินซูลินบกพร่อง และความไวของอินซูลินลดลงทำให้คุมเบาหวานยากขึ้น ยา beta -blocker มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และยาจะบดบังอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ triglyceride ในเลือดสูง

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเสื่อม

ACE inhibitor เป็นยามาตรฐาน ยานี้จะลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเสื่อมของไต ไม่ควรใช้ยานี้ในรายที่ไตเสื่อมมีค่า creatinin มากกว่า 3 มก/ดล และอาจจะให้ยาขับปัสสาวะและ calcium antagonist ร่วมด้วย

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีหลอดเลือดแดงขาตีบ

ยาที่ไม่ควรจะใช้คือกลุ่มยา beta -blocker อาจจะใช้ยาACE inhibitor,calcium antagonist หรือ alfa-block

โรคแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด | ความดันโลหิตสูง | การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูง

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า