การรักษาความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยา

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่างจากคนทั่วไป ควรจะคำนึงถงคุณสมบัติของยานั้นต่อโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อน ผลต่อโรคแทรกซ้อน ผลเสียต่อการคุมน้ำตาล และการเพิ่มของไขมัน


ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เมื่อมีความดันโลหิตสูงมักจะมีโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะ ดังนั้นควรจะใช้ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitor ซึ่งจะลดโปรตีนในปัสสาวะ และชลอการเสื่อมของไต ควรระวังการเกิดภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดสูง ไม่ควรใช้ยากลุ่มนี้ในรายที่มีไตเสื่อมค่า creatinin มากกว่า 3 มก/ดล
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อไปพบแพทย์จะต้องวัดความดันโลหิตทุกครั้ง หากพบว่าความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 130/80 มม ปรอท จะต้องวัดความดันโลหิตซ้ำ
 • ต้องวัดความดันโลหิตทั้งท่านั่งและท่านอนเพื่อปรับยาให้เหมาะสม
 • ผู้ที่มีความดันโลหิตในช่วง 130-139/80-90 มม.ปรอทให้รักษาโดยการลดน้ำหนัก ออกกำลังกายหลังจากนั้นวัดซ้ำอีก 1 เดือนต่อมา ให้เวลา 3 เดือนหากไม่ลงต้องปรับยาลดความดันโลหิต
 • ผู้ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอทควรจะได้รับยาลดความดันโลหิต
 • การใช้ยาลดความดันโลหิตสูงมียาให้เลือกใช้ 3 กลุ่มได้แก่ ACE inhibitor ,beta -blocker และ thaizide

 • หากใช้ยา ACE inhibitorและ Angiotensin receptor blocker ควรจะมีการประเมินการทำงานของไต
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 ควรจะได้รับยา ACE inhibitor ไม่ว่าความดันโลหิตจะสูงหรือไม่
 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หากพบว่ามีความดันโลหิตสูงร่วมกับตรวจพบโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะแนะนำให้ใช้ยา ACE inhibitor หรือ Angiotensin receptor blocker
 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่มีความดันโลหิตสูงหากพบโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 300 มก/ดล และเริ่มมีไตเสื่อมควรใช้ยากลุ่ม Angiotensin receptor blocker
 • ผู้ป่วยอายุ 55 ปี จะมีหรือไม่มีความดันโลหิตสูง หากมีโรคหัวใจ และหลอดเลือด ไขมันสูง มีโปรตีนในปัสสาวะ สูบบุหรี่ ควรจะได้รับยา ACE inhibitor
 • ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบควรจะได้รับยา beta -blocker

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง

ยาที่ใช้มักจะเลือกคือ alfa -blocker,ACE inhibitor และ calcium antagonist ยาเหล่านี้จะไม่มีผลต่อการเพิ่ม ยา thaizide มีผลทำให้โปสเซี่ยมลดลง การหลั่งอินซูลินบกพร่อง และความไวของอินซูลินลดลงทำให้คุมเบาหวานยากขึ้น ยา beta -blocker มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และยาจะบดบังอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ triglyceride ในเลือดสูง

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเสื่อม

ACE inhibitor เป็นยามาตรฐาน ยานี้จะลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเสื่อมของไต ไม่ควรใช้ยานี้ในรายที่ไตเสื่อมมีค่า creatinin มากกว่า 3 มก/ดล และอาจจะให้ยาขับปัสสาวะและ calcium antagonist ร่วมด้วย

การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีหลอดเลือดแดงขาตีบ

ยาที่ไม่ควรจะใช้คือกลุ่มยา beta -blocker อาจจะใช้ยาACE inhibitor,calcium antagonist หรือ alfa-block

โรคแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด | ความดันโลหิตสูง | การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูง

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า