กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าว

 

 

Fatty acid content of coconut oil
Type of fatty acid pct
Caprylic saturated C8 9%
Decanoic saturated C10 10%
Lauric saturated C12 52%
Myristic saturated C14 19%
Palmitic saturated C16 11%
Oleic monounsaturated C18:1 8%
Other/Unknown 5.3%
black: Saturated; grey: Monounsaturated;blue: Polyunsaturated

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันพืชชนิดต่างๆ

Vegetable oils
Type SF Mono Polyunsaturated fatty acids Oleic acid (ω-9) Smoke point
Total poly linolenic acid (ω-3) Linoleic acid (ω-6)
Canola  7.3 63.2 28.1 10 10   400 °F (204 °C)
Coconut 91.0 6.0 3.0   2 6 350 °F (177 °C)
Corn[28] 12.9 27.5 54.6 1 58 28 450 °F (232 °C)
Cottonseed 25.9 17.8 51.9 1 54 19 420 °F (216 °C)
Flaxseed/Linseed (European) 7.5 15.5 79 64 15 11 225 °F (107 °C)
Olive 14.0 72.0 14.0 1.5 15   380 °F (193 °C)
Palm 49.3 37.0 9.3   10 40 455 °F (235 °C)
Peanut 16.9 46.2 32.0   32 48 437 °F (225 °C)

Safflower

(>70% linoleic)

8.0 15.0 75.0       410 °F (210 °C)

Safflower

(high oleic)

7.5 75.2 12.8       410 °F (210 °C)
Soybean 15.6 22.7 57.7 7 50 24 460 °F (238 °C)

Sunflower

(<60% linoleic)

10.1 45.4 40.1 0.2 39.8 45.300 440 °F (227 °C)

Sunflower

(>70% oleic)

9.8 83.6 3.7       440 °F (227 °C)
Cottonseed (hydrogenated) 93.6 1.5 .5   .287  
Palm (hydrogenated) 47.5 40.6 7.5      
Soybean (hydrogenated) 21.1 73.7 .400 .096    

SF=Saturated fat

MONO=Mono- unsaturated fatty acids

 

 

น้ำมันพืช
ประเภท กรดไขมัน
อิ่มตัว
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
มีพันธะคู่เดี่ยว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ จุดก่อควัน
มีพันธะเดียว
รวม[24]
  มีหลายพันธะ
รวม[24]
กรดลิโนเลนิก
(ω-3)
กรดลิโนเลอิก
(ω-6)
อาโวคาโด[26] 11.6 70.6 13.5 1 12.5 249 องศาเซลเซียส (480 องศาฟาเรนไฮต์)[27]
คาโนลา[28] 7.4 63.3   28.1 9.1 18.6 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
มะพร้าว[30] 82.5 6.3   1.7 175 องศาเซลเซียส (347 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ข้าวโพด[31] 12.9 27.6   54.7 1 58

232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดฝ้าย[33] 25.9 17.8   51.9 1 54 216 องศาเซลเซียส (420 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
เมล็ดแฟลกซ์[34] 9.0 18.4   67.8 53 13

107 องศาเซลเซียส (225 องศาฟาเรนไฮต์)

เมล็ดองุ่น 10.5 14.3   74.7 - 74.7 216 องศาเซลเซียส (421 องศาฟาเรนไฮต์)[35]
น้ำมันกัญชง[36] 7.0 9.0   82.0 22.0 54.0 166 องศาเซลเซียส (330 องศาฟาเรนไฮต์)[37]
มะกอก[38] 13.8 73.0   10.5 0.7 9.8 193 องศาเซลเซียส (380 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ปาล์ม[39] 49.3 37.0   9.3 0.2 9.1 235 องศาเซลเซียส (455 องศาฟาเรนไฮต์)
ถั่วลิสง[40] 20.3 48.1   31.5 31.4 232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
คำฝอย[41] 7.5 75.2   12.8 0 12.8 212 องศาเซลเซียส (414 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ถั่วเหลือง[42] 15.6 22.8   57.7 7 51 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
เมล็ดทานตะวัน (มาตรฐาน, 65% ไลโนเลอิก)[43] 10.3 19.5   65.7 0 65.7
เมล็ดทานตะวัน (<60% ไลโนเลอิก)[44] 10.1 45.4   40.1 0.2 39.8

227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดทานตะวัน (>70% โอเลอิก)[45] 9.9 83.7   3.8 0.2 3.6

227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดฝ้าย[46]ไฮโดรจีเนต 93.6 1.5 0.6 0.3
ปาล์ม[47]ไฮโดรจีเนต 88.2 5.7 0
ถั่วเหลือง[48]ไฮโดรจีเนตบางส่วน 14.9 43.0   37.6 2.6 34.9
ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของน้ำหนักไขมันรวม

 

น้ำมันพืช[24][25]
ประเภท กรดไขมัน
อิ่มตัว
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
มีพันธะคู่เดี่ยว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ จุดก่อควัน
มีพันธะเดียว
รวม[24]
กรดโอเลอิก
(ω-9)
มีหลายพันธะ
รวม[24]
กรดลิโนเลนิก
(ω-3)
กรดลิโนเลอิก
(ω-6)
อาโวคาโด[26] 11.6 70.6 13.5 1 12.5 249 องศาเซลเซียส (480 องศาฟาเรนไฮต์)[27]
คาโนลา[28] 7.4 63.3 61.8 28.1 9.1 18.6 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
มะพร้าว[30] 82.5 6.3 6 1.7 175 องศาเซลเซียส (347 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ข้าวโพด[31] 12.9 27.6 27.3 54.7 1 58

232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดฝ้าย[33] 25.9 17.8 19 51.9 1 54 216 องศาเซลเซียส (420 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
เมล็ดแฟลกซ์[34] 9.0 18.4 18 67.8 53 13

107 องศาเซลเซียส (225 องศาฟาเรนไฮต์)

เมล็ดองุ่น 10.5 14.3 14.3 74.7 - 74.7 216 องศาเซลเซียส (421 องศาฟาเรนไฮต์)[35]
น้ำมันกัญชง[36] 7.0 9.0 9.0 82.0 22.0 54.0 166 องศาเซลเซียส (330 องศาฟาเรนไฮต์)[37]
มะกอก[38] 13.8 73.0 71.3 10.5 0.7 9.8 193 องศาเซลเซียส (380 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ปาล์ม[39] 49.3 37.0 40 9.3 0.2 9.1 235 องศาเซลเซียส (455 องศาฟาเรนไฮต์)
ถั่วลิสง[40] 20.3 48.1 46.5 31.5 31.4 232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
คำฝอย[41] 7.5 75.2 75.2 12.8 0 12.8 212 องศาเซลเซียส (414 องศาฟาเรนไฮต์)[29]
ถั่วเหลือง[42] 15.6 22.8 22.6 57.7 7 51 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[32]
เมล็ดทานตะวัน (มาตรฐาน, 65% ไลโนเลอิก)[43] 10.3 19.5 19.5 65.7 0 65.7
เมล็ดทานตะวัน (<60% ไลโนเลอิก)[44] 10.1 45.4 45.3 40.1 0.2 39.8

227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดทานตะวัน (>70% โอเลอิก)[45] 9.9 83.7 82.6 3.8 0.2 3.6

227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32]

เมล็ดฝ้าย[46]ไฮโดรจีเนต 93.6 1.5 0.6 0.3
ปาล์ม[47]ไฮโดรจีเนต 88.2 5.7 0
ถั่วเหลือง[48]ไฮโดรจีเนตบางส่วน 14.9 43.0 42.5 37.6 2.6 34.9
ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของน้ำหนักไขมันรวม

 

ประเภท ไขมันอิ่ม ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน จุดก่อควัน
อาโวคาโด 11.6 70.6 13.5 249c
คาโนล่า 7.4 63.3 28.1 238
มะพร้าว        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

คุณค่าทางอาหารของน้ำมันมะพร้าว

Coconut oil
Nutritional value per 100g
Energy 3,607 kJ (862 kcal)
Fat
100
Saturated 86.5
Monounsaturated 5.8
Polyunsaturated 1.8
Vitamins
Vitamin E
(1%)
0.09 mg
Vitamin K
(0%)
0.5 μg
Minerals
Iron
(0%)
0.04 mg
  • Units
  • μg = micrograms • mg = milligrams
  • IU = International units
Percentages are roughly approximated usingUS recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=น้ำมันพืช&oldid=9647433"
เพิ่มเพื่อน