หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

DTaP and Tdap Vaccines

วัคซีน DTaP เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก วัคซีนนี้จะใช้ฉีดในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ส่วนวัคซีนTdap จะใช้ฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป อ่านเรื่อง คอตีบ บาดทะยัก ส่วนไอกรนเป็นโรคติดต่อที่มักจะเกิดในเด็กทำให้มีอาการไอ ไม่สามารถดื่มหรือรับประทานอาหารได้ มักจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญเช่น ปอดบวม ชัก และสมองพิการ

ข้อแตกต่างระหว่าง DTaP และ Tdap

วัคซีนทั้งสองชนิดทำจากเชื้อที่ตายแล้วเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต่อเชื้อโรคทั้งสามโรค แต่ Tdap จะมีการลดปริมาณวัคซีนของคอตีบและไอกรนลงซึ่งจะฉีดกระตุ้นกับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 19-64 ปีโดยเริ่มกระตุ้นตั้งแต่อายุ 11 ปี ส่วนวัคซีน DTaP จะใช้ฉีดกระตุ้นกับเด็กอายุ 4-6 ปี

ปัจจุบันแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปีโดยการใช้วัคซีน Td แต่เนื่องจากภูมิของโรคไอกรนลดลงจึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแทน Td (11-64) และแนะนำให้ฉีดวัคซีน Tdap vaccine แก่คนตั้งครรภ์ตั้งแต่ 27-36 สัปดาห์

เวลาที่ควรจะฉีดวัคซีน DTaP

ไม่ควรให้วัคซีน DTaP กับใครบ้าง

สำหรับเด็กบางคนอาจจะแพ้วัคซีนไอกรนก็ควรจะให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบแทน อาการที่สงสัยว่าจะแพ้วัคซีนไอกรนได้แก่

การฉีดวัคซีนนี้มีอันตรายหรือไม่

ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียงเล็กน้อยไม่อันตราย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่

ผลข้างเคียงไม่หนักแต่พบบ่อย

อาการดังกล่าวมักจะเกิดหลังจากได้วัคซีนเข็มที่ 4 และเข็มที่ 5

อาการอื่นๆที่อาจจะพบได้แก่

อาการดังกล่าวจะเกิดหลังฉีด1-3 วัน

โรคแทรกซ้อนที่มีอาการหนักปานกลาง(พบได้น้อย)

โรคแทรกซ้อนที่มีอาการรุนแรง(พบได้น้อยมากๆ)

 

   


fb google