การรักษาความดันโลหิตสูงในดรคเบาหวาน


โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มักจะพบร่วมกันทั้งสองโรคทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วขึ้น เช่นโรคไต และโรคหัวใจหลักสำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานคือ

  • ผู้ที่เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกท่านจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการลดน้ำหนัก การลดอาหารเค็ม
  • เป้าหมายของความดันโลหิตต้องต่ำกว่า 130/80 มิลิเมตรปรอท
  • การจะควบคุมความดันโลหิตให้ได้ระดับดังกล่าว และมีผลข้างเคียงต่ำ อาจจะต้องใช้ยาลดความดันโลหติมากกว่า 2 ชนิด
  • มีหลักฐานว่าการลดความดันโลหิตโดยเฉพาะกลุ่ม ACE inhibitors และ angiotensin receptor antagonists จะป้องกันไตเสื่อม
  • ดังนั้นยาลดความดันโลหิตควรจะเป็นยา ACE inhibitors หรือ angiotensin receptor antagonists ตัวใดตัวหนึึ่ง หากคุมความดันไม่อยู่จึงจะเพิ่มยากลุ่มอื่น
  • หากตรวจปัสสาวะพบโปรตีนในปัสสาวะควรจะใช้ยาลดความดันกลุ่ม ACE inhibitors หรือ angiotensin receptor antagonists
  • ต้องรกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดตีบ
  • สำหรับผู้สูงอายุจะต้องวัดความดันโลหิตทั้งท่านอนและยืน
การรักาาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม