วิธีใช้ยา ACE inhibitors


สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยาACE inhibitors : 

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาACE inhibitors :

  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

การเก็บรักษายาACE inhibitors

ขนาดยาที่ใช้

ขนาดของยา ACE inhibitorsที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิต
ขนาดยา
ชื่อยา   ขนาดยาที่เริ่ม ขนาดของยาที่ใช้ Maximum ความถี่ของการรับยา
Benazepril 10 mg 10 mg 20–40 mg 80 mg  
Captopril 50 mg 12.5–25 mg 25–50 mg 450 mg/d วันละ 2-3 ครั้ง
Enalapril 5 mg 5 mg 10–40 mg 40 mg วันละ 1-2 ครั้ง
Fosinopril 10 mg 10 mg 20–40 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Lisinopril 10 mg 10 mg 10–40 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Moexipril 7.5 mg 7.5 mg 7.5–30 mg 30 mg  
Perindopril 4 mg 4 mg 4–8 mg 16 mg วันละ 1 ครั้ง
Quinapril 10 mg 10 mg 20–80 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Ramipril 2.5 mg 2.5 mg 2.5–20 mg 20 mg วันละ 1-2 ครั้ง
Trandolapril 2 mg 1 mg 2–4 mg 8 mg  

เมื่อใช้ยากลุ่มนี้จะต้องระวังการใช้ยาชนิดไหน

ACE inhibitor ยารักษาโรคความดันโลหิต