การประเมินร่างกายก่อนออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีโรคแทรกซ้อนทุกระบบของร่างกาย ก่อนออกกำลังกายจะต้องประเมินว่าผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้าง เพราะว่าโรคแทรกซ้อนแต่ละชนิด จะมีข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการออกกำลังกาย

โรคเบาหวานและการออกกำลังกาย

การประเมินผู้ป่วยเบาหวานก่อนออกกำลังกาย

เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะมีโรคแทรกซ้อน บางครั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อน โดยที่ไม่มีอาการ และโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง หากเกิดขึ้นมาอาจจะอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานทุกคนควรได้รับการประเมิน หาภาวะแทรกซ้อนต่างๆก่อนออกกำลังกายดังต่อไปนี้คือ

ผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้นหากต้องการออกกำลังอย่างหนักควรได้มีการตรวจโดยการวิ่งบนสายพานเพื่อประเมินประสิทธิภาพของร่างกาย และหัวใจเพื่อวางแผนการออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่ต้องการออกกำลังกายโดยการเดินอาจจะไม่จำเป็นต้องวิ่งบนสายพาน สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [ECG] ควรได้รับการตรวจหัวใจโดยการวิ่งบนสายพาน [exercise stress test ] เพื่อตรวจดูว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่

ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาทุกคนก่อนออกกำลังกาย

การเลือกชนิดการออกกำลังกาย

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถออกกำลังได้เกือบทุกคน แต่ต้องเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากอายุ โรคประจำตัว

   

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย การประเมินก่อนออกกำลังกาย วิธีออกกำลังกาย อาหารและการออกกำลังกาย การตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกาย | การออกกำลังกายเมื่อมีโรคแทรกซ้อน |ผลออกกำลังในระยะยาว | ผลดีการออกกำลัง

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง