คอเลสเตอรอล Cholesterol คืออะไร

คอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย การสร้างฮอร์โมน วิตามินดี และสารสำคัญ รวมทั้งการทำงานของเซลล์ต่างๆล้วนต้องอาศัยโคเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลในร่างกายมาจากสองแหล่งคือมาจากการรับประทาน(25%) และมาจากการสร้างที่ตับ(75%)

คอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลเป็นสารทำจำเป็นของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลล์ และเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์ดมน ร้อยละ 75 ของคอเลสเตอรอลในเลือดเราจะถูกสร้างที่ตับ ร้อยละ 25 เกิดจากเรารับประทานอาหาร ระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ คอเลสเตอรอล ที่ตรวจเลือดจะมีทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีได้แก่ HDL Cholesterol และไขมันไม่ดีคือ LDL Cholesterol

Cholesterol is the circulating fatty substance, most implicated in the atherogenic process. Its origin is twofold: 300 to 700 mg per day is of exogenous origin, that is, coming from an excessive intake of dietary fats, especially of animal origin; 800 to 1200 mg per day is the work of an endogenous synthesis, in particular the liver. In addition to excessive consumption of animal fats, other frequent causes of hypercholesterolemia and/or increase in triglycerides are diabetes, chronic renal failure, nephrotic syndrome, hypothyroidism, age, sedentary lifestyle. Other iatrogenic causes may be the intake of certain drugs such as thiazide diuretics, beta-blockers, estrogen-progestin contraceptives, antiretrovirals.

คอเลสเตอรอลในเลือดจะใหลเวียนอยู่ในรูป Phospholipid โดยรวมกับ lipoproteins อยู่รอบนอก และคอเลสเตอรอลอยู่ด้านใน lipoproteins ทีนำคอเลสเตอรอลมีอยู่สองชนิดคือ

  • low-density lipoproteins (LDL) หรือไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดี หากไขมันนี้สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา
  • high-density lipoproteins (HDL) หรือไขมันดี HDL จะนำคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับสู่ตับเพื่อกำจัดออก หากมีปริมาณมากจะป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือ

ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหมายถึงภาวะที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการ ดังนั้นคนทั่วไปที่ไม่เคยตรวจเลือดหาระดับไขมันจึงไม่ทราบว่าเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลLDL สูงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนผู้ที่มีHDL สูงก็จะเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำ

หลอดเลือดแข็ง

จากภาพจะแสดงตำแหน่งของหัวใจ ลักษณะของหลอดเลือดปกติ และลักษณะของหลอดเลือดที่มีคราบไขมันเกาะ ซึ่งหากมีคราบไขมันเกาะมากก็จะทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ เกิดอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกกำลังกาย หากเปลือกที่หุ้มคราบแตกก็จะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

คราบไขมันจะเกาะและพอกหลอดเลือดของร่างกายและเกิดอาการตามอวัยวะเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงขาตีบ เป็นต้น

สาเหตุของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะไม่มีอาการ ประชาชนที่ไม่เคยเจาะเลือดตรวจจะไม่ทราบว่าไขมันในเลือดสูง สำหรับคนที่อายุมากกว่า 20 ปี ควรจะได้รับการตรวจไขมันในเลือดทุก 5 ปี อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

การวินิจฉัยคอเลสเตอรอลในเลือด

การวินิจฉัยคอเลสเตอรอลในเลือดสูงทำได้โดยการเจาะเลือดตรวจ ก่อนการตรวจเลือดจะต้องงดอาหาร 9-12 ชั่วโมง การตรวจไขมันในเลือดจะตรวจ

  • Total cholesterol เป็นการวัดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นผลรวมของคอเลสเตอรอลที่อยู่ใน HDL และ LDL
  • LDL cholesterol เป็นไขมันไม่ดีซึ่งเป็นไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • HDL cholesterol เป็นไขมันดี จะเป็นตัวนำไขมันออกจากผนังหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งระดับไขมัน HDL ต่ำ(น้อยกว่า 40 mg/dL สำหรับผู้ชายและน้อยกว่า 50 mg/dL สำหรับผู้หญิง)จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  •  Triglycerides เป็นไขมันที่ตรวจพบ มีการศึกษาพบว่าหากค่า Triglycerides สูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

หากต้องการเจาะไขมัน Total cholesterol และ HDL cholesterol ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หากค่า total cholesterol มากกว่า 200 mg/dl หรือHDL cholesterol น้อยกว่า 40 mg/dl แสดงว่าเกิดความผิดปกติของไขมัน

คอเลสเตอรอลเท่าไรจึงจะสูง

  • ค่า total cholesterol ควรจะต่ำกว่า 200 mg/dL
  • ไขมันไม่ดี LDL cholesterol ควรจะน้อยกว่า 100 mg/dL ไขมันดี HDL cholesterol ควรจะมากกว่า 60 mg/dL
  • หากท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด เช่นเป็นความดันดลหิตสูง สูบบุหรี่ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดก่อนวัย(45 ในชาย 55 ในหญิง)หรือมไขมันดี HDL น้อยกว่า 40 หรือเป็นคนอ้วน ท่านควรจะมีไขมันไม่ดี ldl ไม่เกิน 70 mg/dL

ตารางแสดงค่าไขมันที่ต้องการ

Total Cholesterol Level Total Cholesterol Category
Less than 200 mg/dL Desirable
200–239 mg/dL Borderline high
240 mg/dL and higher High
LDL Cholesterol Level LDL Cholesterol Category
Less than 100 mg/dL Optimal
100–129 mg/dL Near optimal/above optimal
130–159 mg/dL Borderline high
160–189 mg/dL High
190 mg/dL and higher Very high
HDL Cholesterol Level HDL Cholesterol Category
Less than 40 mg/dL A major risk factor for heart disease
40–59 mg/dL The higher, the better
60 mg/dL and higher Considered protective against heart disease

ไขมันTriglycerides หากสูงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจดังนั้นหากไขมัน Triglycerides มากกว่า 200 mg/dL ควรได้รับการรักษา

การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

เนื่องจกคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตามมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และจะต้องรกาาปัจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เลิกสูบบุหรี่ การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

คอเลสเตอรอล เรื่องที่กับคอเลสเตอรอลที่ควรทราบ การตรวจเลือดคอเลสเตอรอล สาเหตุคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การลดคอเลสเตอรอลด้วยอาหาร น้ำหนักเกิน