หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคหลอดเลือดตีบ Atherosclerosis

โรคหลอดเลือดแดงตีบในที่นี้ หมายถึงหลอดเลือดแดงขนาดกลาง หรือเส้นใหญ่ ซึ่งมีการสะสมของไขมัน และแคลเซี่ยมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดแดง เมื่อสะสมมีขนาดใหญ่พอ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง

สาเหตุโรคหลอดเลือดตีบ

ยังไม่ทราบทั้งหมด แต่ก็มีข้อสันนิฐานของการเกิดโ รคหลอดเลือดตีบ ดังต่อไปนี้ คือการที่ผนังหลอดเลือดแดง (intima)ได้รับอัตรายซึ่งอาจจะเกิดจาก

เมื่อผนังหลอดเลือดแดงได้รับอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากไขมัน หรือการติดเชื้อ ก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า Monocyte หรือ Macrophage มาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดเป็นคราบหรือที่เรียกว่า Plaque ซึ่งจะมีขนาดใหญ่จนบางครั้งอาจจะอุดทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง แต่ก็มีบางภาวะโดยเฉพาะคราบที่เกิดใหม่ซึ่งส่วนประกอบของคราบจะเป็นไขมันโดยที่มีผังผืด Fibrous capsule ไม่แข็งแรง เมื่อเจอภาวะที่แรงดันเลือดสูงทำให้คราบนั้นฉีกขาด ร่างกายก็จะมีเกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาวมายังที่เกิดการฉีกขาด ทำให้เกิดลิ่มเลือด Thrombus ซึ่งอาจจะอุดตันเส้นเลือดดังกล่าวหรืออาจจะหลุดลอยไปอุดเส้นเลือดส่วนปลายทำให้เกิดโรคขึ้นมา 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

 

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

อาการของโรค

การสูบบุหรี่

การป้องกันการเกิดซ้ำ

โรคที่เกี่ยวข้อง