หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การประเมินอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีสำหรับผู้ชาย

 

ตารางแรกให้กรอกอายุของท่านแล้วจดคะแนนข้างหลัง แล้วไปต่อตารางไขมัน

Age Points
20-34 -9
35-39 -4
40-44 0
45-49 3
50-54 6
55-59 8
60-64 10
65-69 11
70-74 12
75-79 13


ตารางต่อมาให้ดูว่าท่านอยู่ในช่วงอายุใด และดูว่าไขมันท่านเท่าใด ให้จดตัวเลขในตาราง เช่นหากท่านอายุ 46 ปี ไขมันท่านเท่ากับ 250 มก ท่านจะได้ตัวเลข 6 จดตัวเลขนี้ไว้ ปล้วไปต่อตารางข้างล่าง

Total Cholesterol Age 20-39 Age 40-49 Age 50-59 Age 60-69 Age 70-79
<160 0 0 0 0 0
160-199 4 3 2 1 0
200-239 7 5 3 1 0
240-279 9 6 4 2 1
280+ 11 8 5 3 1

อายุของท่านและการสูบบุหรี่ แล้วจดตัวเลขในช่อง

  Age 20-39 Age 40-49 Age 50-59 Age 60-69 Age 70-79
Nonsmoker 0 0 0 0 0
Smoker 8 5 3 1 1


ระดับไขมัน HDL ของท่านแล้วจดตัวเลขในช่องทางขวา

HDL Points
60+ -1
50-59 0
40-49 1
<40 2


ระดับความดันโลหิตตัวบน และการรักษา

Systolic BP ไม่ได้รักษา รักษา
<120 0 0
120-129 0 1
130-139 1 2
140-159 1 2
160+ 2 3


ท่านนำตัวเลขที่จดไว้ตั้งแต่ตารางแรกจนตารางสุดท้ายแล้วกกันจะ ได้ตัวเลข เทียบตัวเลขในช่อง Point Total ให้คะแนนตรงกัน ช่องทางขวาจะเป็นอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีของท่าน

Point Total 10-Year Risk
< 0 < 1%
0 1%
1 1%
2 1%
3 1%
4 1%
5 2%
6 2%
7 3%
8 4%
9 5%
10 6%
11 8%
12 10%
13 12%
14 16%
15 20%
16 25%
17 or more 30%