หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

Estimated Creatinine Clearanceการคำนวนหาการทำงานของไตเรียก Creatinine Clearance ซึ่งคำนวนได้โดยการกรอกข้อมูลลงในตาราง กรอก น้ำหนัก เพศ อายุ ค่า creatinin ในเลือด(ได้จากการเจาะเลือด) แล้วกด calculate

Weight:
Age: years
Sex: Male Female
Serum Creatinine: mg/dL
 
 

Estim. Creatinine Clearance = mL/min

Note: การคำนวนนี้จะใช้ในกรณีที่ค่า creatinin คงที่

Remember:สูตรการคำนวน
Est. Creatinine Clearance = [[140 - age(yr)]*weight(kg)]/[72*serum Cr(mg/dL)]
(multiply by 0.85 for women)

ค่า creatinin clearance การทำงานของไต

   

fb google