หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว
 

การเปลี่ยนระบบวัดส่วนสูง

ส่วนสูงในประเทศไทยมักจะวัดเป็นรูปเมตรหรือเซ็นติเมตร แต่สูตรในการคำนวณมักจะอญุ่ในรูปนิ้ว ใช้สูตรข้างล่างนี้เปลี่ยนส่วนสูงโดยสามารถเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นนิ้ว หรือเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเมตร

การแปลงสาวนสูง

ส่วนสูงของคุณ
ต้องการเปลี่ยนจาก
เปลี่ยนเป็น
ส่วนสูงของคุณ

   

fb google