หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 
Serum Osmolality
Sodium (Na): mmol/L
(optional) Potassium (K): mmol/L
BUN: mg/dl
Glucose: mg/dl
Serum Osmolality = mOsm/kg
Normal Range = 285 - 295 mOsm/kg

Serum Osmolality = (2 x (Na + K)) + (BUN / 2.8) + (glucose / 18)

   


fb google