หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR |

การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

 

Measure Equivalents

1 tablespoon (tbsp) =

3 teaspoons (tsp)

1/16 cup (c) =

1 tablespoon

1/8 cup =

2 tablespoons

1/6 cup =

2 tablespoons + 2 teaspoons

1/4 cup =

4 tablespoons

1/3 cup =

5 tablespoons + 1 teaspoon

3/8 cup =

6 tablespoons

1/2 cup =

8 tablespoons

2/3 cup =

10 tablespoons + 2 teaspoons

3/4 cup =

12 tablespoons

1 cup =

48 teaspoons

1 cup=

16 tablespoons

8 fluid ounces (fl oz) =

1 cup

1 pint (pt) =

2 cups

1 quart (qt) =

2 pints

4 cups =

1 quart

1 gallon (gal) =

4 quarts

16 ounces (oz) =   1 pound (lb)  
1 milliliter (ml) = 1 cubic centimeter (cc)

1 inch (in) =

2.54 centimeters (cm)

Metric Conversion Factors

Multiply

By

To Get

Fluid Ounces

29.57

grams

Ounces (dry)

28.35

grams

Grams

0.0353

ounces

Grams

0.0022

pounds

Kilograms

2.21

pounds

Pounds

453.6

grams

Pounds

0.4536

kilograms

Quarts

0.946

liters

Quarts (dry)

67.2

cubic inches

Quarts (liquid)

57.7

cubic inches

Liters

1.0567

quarts

Gallons

3,785

cubic centimeters

Gallons

3.785

liters

   


fb google