การประเมินความรุนแรงหรือระยะของโรคไต

เมื่อแพทย์บอกท่านว่าเป็นโรคไตผู้คนส่วนใหญ่จะกังวล หลับตาจะเห็นภาพคนป่วยที่มีอาการบวม ซีด มีการฟอกไตไม่ว่าจะทางหน้าท้อง หรือทางเส้นเลือด แต่ในความเป็นจริงเมื่อแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตท่านต้องถามแพทย์ว่าเป็นโรคอะไร อยู่ในระยะไหน เพราะคำว่าโรคไตหมายถึงโรคซึ่งเริ่มเป็น หากทราบแต่ระยะแรกก็มีการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไต หรือโรคไตบางโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทั่วไปจะแบ่งโรคไตออกเป็น 5 ระดับโดยอาศัยการตรวจปัสสาวะและการตรวจเลือด

ระยะของโรคไต

คำอธิบาย

GFR

1

ไตได้รับความเสียหาย แต่อัตราการกรองยังดี

>90

2

ไตได้รับความเสียหาย อัตราการกรองลดลงเล็กน้อย

60-90

3

อัตราการกรองลดลงปานกลาง

30-59

4

อัตราการกรองลดลงมาก

15-29

5

ไตวาย

<15

 

เมื่อทราบว่าเป็นโรคไตแพทย์จะส่งตรวจอะไรบ้าง

ควรมีการติดตามระดับการทำงานของไตโดยการตรวจค่า eGFR และการตรวจปัสสาวะโดยมีความถี่ในการตรวจแบ่งตามระยะของโรคไตเรื้อรังได้ ดังนี้

หน้าต่อไปอ่านสาเหตุของโรคไต

การประเมินโรคไต กลับหน้าเดิม

การวินิจฉัยโรคไต การรักษาโรคไต

 fb google