หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การติดเชื้อฉวยโอกาส Opportunistic Infections

โรคติดเชื้อฉวยโอกาสเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตแ ละต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล การให้ยาต้านไวรัส antiretroviral therapy (ART)จะลดการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มี CD4+ T lymphocyte count น้อยกว่า 200 cells/DL

ในเรื่องการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์มีข้อควรพิจารณา 2 ข้อคือ

หากผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่ได้รักษาภูมิคุ้มกันก็จะถูกทำลาย จนกระทั่งไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสซึ่งมีหลายโรค และเมื่อภูมิถูกทำลายมากพอ โอกาสที่จะเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสก็มีมาก จำเป็นต้องให้ยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสโรคที่พบบ่อยๆได้แก่

  1. การติดเชื้อรา
  1. การติเชื้อแบคทีเรีย
  1. การติดเชื้อปาราสิต

การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ

การป้องโรคติดเชื้อท้องร่วง