หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การใช้ยาในคนท้อง

จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 90 ของคนท้องจะรับประทานยาระหว่างการตั้งครรภ์ และมีคนท้องส่วนหนึ่งรับประทานยามากกว่า 4 ชนิด ดังนั้นยาเป็นสารเคมีที่สำคัญที่ผ่านจากรกไปยังทารก

เราจะรู้ได้อย่างไรว่ายาจะปลอดภัยสำหรับคนท้อง

ยาที่จำนำมาใช้ในคนท้องจะต้องมีการศึกษาเป็นอย่างดี และเมื่อยาออกสู่ท้องตลาดจะต้องมีการติดตามผลของยา ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดจะต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยเมื่อใช้ในคนท้องโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้

 • Category A: จากการศึกษาในคนไม่พบความเสี่ยงต่อทารก
 • Category B:จากการศึกษาในสัตว์ไม่พบความเสี่ยงต่อตัวอ่อน จากการสังเกตไม่พบความเสี่ยงในคน แต่มีความเสี่ยงบ้างในสัตว์
 • Category C:มีผลเสียในสัตว์ แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน
 • Category D:มีหลักฐานว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในคน การจะใช้ยานี้จะต้องเทียบประโยชน์และโทษ
 • Category X: ยาดังกล่าวมีผลเสียต่อทารกดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในคนท้อง

ข้อที่ควรจะคำนึงถึง ยาที่มีผลต่อการพัฒนาของอวัยวะหากคนท้องได้รับยาในช่วงที่มีการพัฒนาของอวัยวะคือประมาณสัปดาห์ที่2-8 ดังนั้นหากได้รับยาในช่วงดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออวัยวะพิการ

ยาที่อาจจะทำให้เกิดทารกพิการ

Retinoids

ยาในกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ Vitamin A ขนาดที่จะผลเสียต่อทารกประมาณ 10,000 IU/d และปริมาณยาในวิตามิน หรืออาหารเสริมจะมีขนาดเกิน 10,000 IU/d โดยพบว่าเมื่อได้รับขนาดยาดังกล่าวจะพบว่ามีความเสี่ยงต่อความพิการของอวัยวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมีความเสี่ยงต่อปัญญาอ่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ตัวอย่างของอวัยวะพิการได้แก่ โรคหัวใจพิการ มีความผิดปกติของตาและหูปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาบอด

สำหรับ beta-carotene ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ พบในผักและผลไม้ สาร beta-carotene จะไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิการแต่กำเนิด

ยา Isotretinoin (Accutane) เป็นที่ใช้รักษาสิวการใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในไตรมาศแรกของการตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อความพิการเช่น หูผิดรูป หรือไม่มีหู คางเล็ก เพดานปากโหว่

 

Etretinate เป็นยาที่ออกฤทธิ์ระยะยาว ยานี้ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน หลังจากใช้ยานี้ 2 ปียังสามารถตรวจพบยานี้ในกระแสเลือด ความพิการของทารกที่พบได้คือ ความพิการทางสมอง กล้ามเนื้อและกระดูก

สำหรับยาครีมวิตามินเอจะถูกทำลายที่ผิวหนังดังนั้นจึงไม่มีผลต่อทารก

Thalidomide

Thalidomide มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาโรค เรื้อน โรค rheumatoid มะเร็งบางชนิด และเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ก่อนจะใช้ยานี้จะต้องมีการเซ็นใบยิยยอมการรักษา ยานี้เมื่อใช้กับคนตั้งครรภ์จะเกิดความพิการของอวัยวะตามระยะเวลาที่ใช้กล่าวคือ

 1. เมื่อใช้ 12-27 วันหลังจากปฏิสนธิ - ความพิการเกี่ยวกับหู
 2. เมื่อใช้ 27-30 วันหลังจากปฏิสนธิ - แขนผิดรูป
 3. เมื่อใช้ 30-33 วันหลังจากปฏิสนธิ -ขาผิดรูป
 4. เมื่อใช้ 35-39 วันหลังจากปฏิสนธิ - นิ้วหัวแม่มือมี 3 ข้อ

Diethylstilbestrol

DES เป็นฮอร์โมน estrogen ใช้สำหรับรักษาผู้ที่มีอาการแท้ง หรือแพ้ท้องอาเจียนเป็นอย่างมาก พบว่าคนท้องที่ได้รับฮอร์โมนนี้ในระยะ 9 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์พบว่าร้อยละ 70 จะมีความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ เช่น มดลูกผิดรูป ช่องคลอดสั้น

ยากันชัก Anticonvulsants

โรคลมชัก Epilepsy เป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยเจริญพันธ์ การรับประทานยากันชัก และอาการชักจะมีผลต่อทารกในครรภ์ พบว่าผู้ที่ใช้ยากันชักจะมีความเสี่ยงของความพิการเพิ่มขึ้น 2 เท่า การจะหยุดยากันชักระหว่างการตั้งครรภ์ก็เสี่ยงต่อภาวะชักซึ่งจะทำให้รกขาดออกซิเจนหากมีอาการชักนาน

ความผิดปกติของทารกที่เกิดจากการใช้ยากันชักได้แก่ หัวเล็ก เด็กไม่เจริญเติบโต การพัฒนาล่าช้า โดยพบมากในคนที่ใช้ยา phenytoin, carbamazepine, and valproate

การป้องกัน

สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมชัก และไม่ได้ชักติดต่อกันมานาน ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาเรื่องโรคลมชัก โดยให้ลดยาและหยุดยาก่อนการตั้งครรภ์ 6 เดือน และควรจะใช้ยาชนิดเดียว และมีขนาดน้อยที่สุดที่สามารถคุมอาการได้

สมาคมสูติแพทย์ของอเมริกาแนะนำว่าสำหรับผู้ที่รับประทาน carbamazepine หรือ valproate หากต้องการจะตั้งครรภ์จะต้องได้รับยา กรดโฟลิกวันละ 4 mg/d เป็นเวลา 3 เดือนและรับประทานต่อจนครบ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ยากันชักสามารถไหลเข้าน้ำนมได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับชนิดของยา คุณแม่สามารถให้นมบุตรได้ แต่เมื่อทารกซึมต้องหยุดนมทันที

Anticoagulants

คนท้องจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด แต่ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดก็มีผลต่อการตั้งครรภ์

ยาลดความดันโลหิตสูง

ยาที่ปลอดภัยสำหรับคนท้อง

โรค/ภาวะ ยาที่ปลอดภัย
กรดไหลย้อน, ก๊าซในกระเพาะอาหาร, upset stomach ยา Antacids

ยาขับลม Simethicone for gas pains (Air-X,)
ไข้หวัด ไอ

ยาที่ปลอดภัย

 • ยาขับเสมหะ Guaifenesin
 • ยาแก้ไอ Dextromethorphan
 • ยาแก้ไปที่มีส่วนผสมของ Guaifenesin และ dextromethorphan
 • Cough drops
 • ยาทาVicks VapoRub

ยาที่ไม่ควรใช้

 • ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของ alcohol
 • ยาที่มีส่วนผสมของ alcohol ยาลดน้ำมูก pseudoephedrine และ phenylephrine ซึ่งจะทำให้เลือดไปเลี้ยงรกลดลง
ยาแก้ปวดลดไข้ ยา Acetaminophen

ยาแก้แพ้

 • Chlorpheniramine
 • Loratadine
 • Diphenhydramine

 

ท้องผูก, ริดสีดวง, and ท้องร่วง

 • Psyllium
 • Polycarbophil
 • Methylcellulose
 • ยาระบายอื่นๆเช่น Dulcolax, milk of magnesia
 • ยาทาสำหรับรักษา Hemorrhoid creams
 • ยารักษาท้องร่วง Loperamide,Imodium, Kaopectate II, Maalox Anti-Diarrheal, Pepto Diarrhea Control

โรคเชื้อรา

 

 • Clotrimazole
 • Miconazole
 • Terbinafine
 • Tioconazole
 • Butoconazole
 • Butenafine
 • Tolnaftate
 • Undecylenic Acid and derivatives

ยาที่ไม่ควรใช้ขณะตั้งครรภ์

 • ยารักษาเชื้อราอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีนี้

นอนไม่หลับ

 • Diphenhydramine
 • Doxylamine succinate
ผื่นคัน
 • Benadryl cream
 • Caladryl lotion or cream
 • Hydrocortisone cream or ointment
 • Oatmeal bath (Aveeno)
ยาทาแผล
 • Bacitracin
 • J&J First-Aid Cream
 • Neosporin
 • Polysporin

ผลต่อสุขภาพทารกจากรังสี | ผลกระทบจากโลหะหนัก | ยาฆ่าแมลงมีผลต่อทารกหรือไม่ | ผลกระทบจากสารเคมี | ผลกระทบจากยา | nutrition | สารเสพติด |

   

fb google