การรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุ


ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะได้ประโยชน์จากการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ว่าจะลดความดันโลหิตตัวบน systolic หรือความดันตัวล่าง diastolic โดยสามารถลดอัตราการเกิดโรค และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลงได้ จุดที่สำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุมีดังนี้

  • เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุทุกรายจะต้องตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และตรวจหาโรคที่เกิดจากความดันโลหิต
  • ในการเริ่มให้ยาจะต้องเริ่มที่ละน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตต่ำจากขนาดยาที่มากเกินไป
  • จะต้องประเมินความดันโลหิตทั้งท่านั่งและนอนเพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตต่ำ
  • ในการลดระดับความดันโลหิตโดยทั่วไปไม่ควรจะต่ำกว่า 120/60 มิลิเมตรปรอท เนื่องจากความดันต่ำกว่านี้จะเกิดโรคแทรกซ้อน
  • จะต้องรักษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดตีบ
การรักษาความดันที่มีดรคร่วม