การรักษาโดยการใช้ยาลดไขมัน

หลังจากได้ขจัดสาเหตุของระดับไขมันสูงในเลือด รวมทั้งให้การรักษาโดยการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายเป็นระยะเวลา3 – 6 เดือนแล้ว ระดับไขมันในเลือดยังสูงเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงพิจารณาใช้ยาเพื่อช่วยลดความผิดปกติของระดับไขมัน

 การเลือกยา หากเลือกไม่ถูกต้องจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากโดยผลลัพธ์ไม่ดี ในปัจจุบันยาลดไขมันที่ใช้มีหลายกลุ่ม15,16,17 (ตารางที่ 4, 5)   ได้แก่chelating agent (resin)ซึ่งไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกาย ทำหน้าที่ดึงโคเลสเตอรอลออก โดยยับยั้งการดูดซึมน้ำดีกลับ  ยาที่ลดการสร้างโคเลสเตอรอล คือ statins  และยาที่เพิ่มการเผาผลาญโคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ได้แก่statins,  fibrates และnicotinic acid  ส่วนprobucol นั้น เพิ่มการเผาผลาญโคเลสเตอรอลโดยไม่มีผลต่อไตรกลีเซอไรด์ การใช้ยาที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาชนิดและความรุนแรงของระดับไขมันที่ผิดปกติในเลือด  แนวทางการเลือกใช้ยาแสดงไว้ในตารางที่ 4  สำหรับประสิทธิภาพของยาชนิดต่างๆแสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 4.  การเลือกใช้ยาเพื่อลดระดับไขมันในเลือดตามรูปแบบไขมันที่ผิดปกติ

      ชนิดและระดับไขมันสูง

    กลุ่มยาที่เลือกใช้

  ยากลุ่มที่อาจใช้ทดแทนได้

LDL-Cมก/ดล

TC

มก/ดล

TG 

มก/ดล

 

 

130 - 190

200 – 400

ปกติ

- Statins

- Bile acid sequestrant

- Nicotinic acid

- Fibrates

- Nicotinic acid analogue

- Probucol

 

 

<400

- Statins 

+ Fibrates

- Fibrates

 

 

 

- Nicotinic acid

- Nicotinic acid analogue

 

 

>400 

- Fibrates 

+ Statins

- Nicotinic acid analogue 

+  

 Statins

 

 

 

- Nicotinic acid 

+ Statins

- Fish oil concentrate 

+ Statins

>190 

>400

ปกติ

- Statins

 + Bile acid 

  sequestrant

- Statins

 + Probucol

 

 

>200 

- Statins+ Fibrates

-Statins + Nicotinic  

  acid

- Statins

 + Nicotinic acid 

  analogue

<130

<200

>400 

- Fibrates

- Nicotinic acid

- Nicotinic acid analogue

    

+ หมายถึงใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเลือกกลุ่มหน้าเป็นหลัก หรือใช้ร่วมกัน

 

แม้ว่ายากลุ่ม statins จัดเป็นยาที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด สำหรับผู้ที่มีระดับ TC สูง แต่สำหรับผู้ที่เป็นcombined hyperlipidemia คือ TC และTG สูงร่วมกัน ยากลุ่มfibrates และ nicotinic Acid หรือ analogue จะได้ผลดีการใช้ statins จะมีผลต่อTG น้อย(ตารางที่ 5) ในระยะหลังพบว่า fish oil ขนาดสูงสามารถลดTG ได้ดีมากโดยเฉพาะที่เป็น fish oil concentrate ซึ่งใช้เป็นยาจะมีความบริสุทธิ์ของ n-3 fatty acids สูงถึงร้อยละ 84  เมื่อเทียบกับfish oil  ทั่วไป ซึ่งมีn-3 fatty acids ประมาณร้อยละ  30 และมีโคเลสเตอรอลปนอยู่

ในการเลือกใช้ยานั้นจำเป็นต้องระวังอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งบางครั้งอาจเป็นปัญหาสุขภาพได้ แม้ว่ายาส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการแน่นท้อง, คลื่นไส้, ท้องเสีย  แต่บางชนิด (resin) ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้มาก  บางชนิด (statins, fibrates) ทำให้ตับอักเสบ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจนเดินไม่ไหว โดยเฉพาะเมื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาตับและไตทำงานไม่ดี หรือมีการใช้ยาร่วมกันในขนาดสูง  แม้ว่าผลข้างเคียงของยา statins จะเป็น class effect แต่ในยากลุ่มนี้ยังมีรายละเอียดในเมตะบอลิสมต่างกัน เช่น พบว่า fluvastatin ถูกเผาผลาญผ่านcytochrome  P450 subtype 2C9 ซึ่งต่างจากตัวอื่นๆที่เผาผลาญผ่านcytochrome P450 3A4 เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ปัญหาdrug interaction น้อยลง และน่าจะมีผลดีกับผู้ป่วยที่ต้องกินยาหลายๆชนิด ส่วนfish oil concentrate ทำให้ platelet aggregration ลดลง18 เกิดจ้ำเลือดง่าย โดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับ aspirin หรือยาที่ต้าน platelet aggregration  อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการใช้nicotinic acid และanalogue คือ อาการคัน และflushing เนื่องจากยามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดจึงทำให้เกิดflushing ดังนั้นหากได้อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจผลข้างเคียงนี้ก่อนใช้ยา จะทำให้การยอมรับยาดีขึ้น การใช้nicotinic acid นอกจากได้ผลดีแล้ว ยังมีราคาถูกด้วย

ตารางที่ 5. ประสิทธิภาพของยาชนิดต่างๆต่อระดับไขมันในเลือด

 

ชนิดของยา

ขนาดเม็ด

วิธีใช้

การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด (%)

 

(มก.)

(ต่อวัน)

    TC

  LDL-C

  HDL-C

    TG

HMG CoAR inhibitors

16 - 50

18 - 50

3 - 16

5 - 30

Atorvastatin

10, 20

  5 – 80 q pm.

29 - 50

29 - 50

3 - 8

13 - 30

Fluvastatin

20, 40, 80

20 – 80 q pm.

17 - 24

24 - 36

7 - 16

7 - 25

Simvastatin

10, 20, 40, 80

  5 – 80 q pm.

28 - 36

28 - 40

6 - 12

9 - 19

Pravastatin

5, 10, 40

  5 – 40 q pm.

16 - 25

18 - 28

5 - 16

5 - 11

Fibric acids

 

10 - 20

10 - 20

7 - 25

20 - 50

Bezafibrate

200, 400 R

200 tid,400 R OD

10 - 20

10 - 15

10 - 25

20 - 25

Fenofibrate

100, 300, 

200 M

300/d, 200 M OD

17 - 20

10 - 20

7 - 15

25 - 45

Gemfibrozil

300, 600, 900

300 – 600 bid

900 OD

10 - 15

10 - 15

11 - 20

35 - 50

Nicotinic  acid  and  analogue

3 - 19

5 - 25

10 - 25

21 - 30

Nicotinic acid

50

25– 750 tid, qid*

3 - 19

10 - 25

10 - 25

25 - 30

Acipimox

250

250 bid - tid

3 - 10

5 -14

18 - 22

21 - 28

Bile acid sequestrant (resin)

 

 

 

 

 

Cholestyramine 

4 กรัม

4 – 8  กรัม, OD-tid

10 – 15

15 - 30

3 – 5

อาจเพิ่มเล็กน้อย

Biphenolic group

 

 

 

Probucol

250 

250 – 500 bid 

10 – 15

10 - 15

ลดลง20-25

ไม่เปลี่ยน

Omega- 3 fatty acids

 

 

 

 

 

Fish oilcapsule

EPA+DHA

840

1680 bid

 

อาจเพิ่ม

เล็กน้อย

อาจเพิ่ม

เล็กน้อย

0 - 9

3 - 52

พบผลข้างเคียงของยาได้บ่อย เริ่มให้จำนวนน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น

เมื่อใช้ยา ผู้ป่วยจำเป็นต้องปฏิบัติตัวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ควบคุมอาหาร และ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง หากยาตัวใดตัวหนึ่งที่ให้อยู่ไม่สามารถลดระดับไขมันในเลือดลงถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้จะเพิ่มขนาดยาเต็มที่แล้วก็ตาม  แพทย์สามารถเสริมยาชนิดที่สองซึ่งมิใช่กลุ่มเดียวกันกับยาตัวแรก15 (ตารางที่ 4) เมื่อผลเลือดดีขึ้นควรพิจารณาว่าอาจจะลดขนาดยาตัวใดตัวหนึ่งลงได้หรือไม่  ทั้งนี้เพื่อหลีกเลียงโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มbile acid sequestrant  และfish oil concentrate เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยที่จะใช้ร่วมกับยาอื่น การใช้ยาร่วมกันหลายชนิดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

Table 1.

ตารางแสดงความแรงของยาลดไขมันแบ่งเป็น High-, Moderate-, และ Low-Intensity

HIGH INTENSITY MODERATE INTENSITY LOW INTENSITY

ลดไขมันเลว LDL-C ได้ร้อยละ≥ 50%

ลดไขมันเลว LDL-C ได้ร้อยละ30% - 50%

ลดไขมันเลว LDL-C ได้ร้อยละ< 30%

Atorvastatin 40- 80 mg

Atorvastatin, 10 (20)mg

Simvastatin, 10 mg

Rosuvastatin 20 (40)mg

Rosuvastatin (5) 10 mg

Pravastatin, 10 to 20 mg

Simvastatin 20 to 40 mg‡

Lovastatin, 20 mg

Pravastatin 40 (80)mg

Fluvastatin, 20 to 40 mg

Lovastatin 40 mg

Pitavastatin, 1 mg

Fluvastatin XL 80 mg

Fluvastatin, 40 mg twice daily

Pitavastatin 2 to 4 mg