การรักษาไขมันในเลือดสูงสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองจะต้องได้รับการรักษาไขมันในเลือดสูงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ป่วยที่ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดในสมองตีบภายใน 12 เดือนควรจะให้ยาลดไขมันกลุ่ม high intensity statin โดยคุมระดับไขมัน LDL-C น้อยกว่า 70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากค่าเริ่มแรกก่อนได้รับยาอย่างน้อย ร้อยละ 50 ในกรณีที่ไม่สามารถทนต่อยาได้ หรืออายุมากกว่า 75 ปี หรือ เคยมีเลือดออกในสมอง หรือ เสี่ยงต่อปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยา หรือ ผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3b-5 ควรให้ moderate intensity statin หากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ระดับ LDL-C น้อยกว่า70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากค่าเริ่มแรกอย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงพิจารณาเพิ่มยากลุ่ม non-statin ได้แก่ ezetimibe หรือ cholestyramine
  2. ผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งล่าสุดนานกว่าระยะเวลา 12 เดือน เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และมีปัจจัยจัยเสี่ยงร่วมด้วย ได้แก่ เบาหวาน, เกิด ASCVD events ระหว่างได้รับยา statin, LDL-C ก่อนรักษา > 190 มก./ดล., ไม่สามารถคุมปัจจัยเสี่ยงของ ASCVD ได้ดี และ มีโรคไตเรื้อรัง ควรให้ moderate หรือ high intensity statin โดยกาหนดเป้าหมายให้ระดับ LDL-C น้อยกว่า 70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากค่าเริ่มแรกอย่างน้อยร้อยละ 50 ในแต่ในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจพิจารณา กำหนดเป้าหมายให้ระดับ LDL-C น้อยกว่า100 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากค่าเริ่มแรกอย่างน้อย ร้อยละ 50


  3. ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวที่ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจและมีระดับ LDL-Cมากกว่า 100 มก/ดล. ควรได้รับการรักษาด้วย high intensity statinสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม ดังกล่าวที่มีระดับ LDL-Cน้อยกว่า100 มก./ดล. น่าจะให้การรักษาด้วย moderate หรือ high intensity statin
  4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากลิ่มเลือดจากหัวใจ ยังไม่มีข้อมูลชนิดสุ่มเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาให้ยา statin แต่มีข้อมูลจากการศึกษาชนิดพรรณนาว่าการให้ statin มีประโยชน์ จึงอาจจะพิจารณาให้ statin เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย
  5. ไม่น่าให้ statin ในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะเลือดออกในสมอง ยกเว้นมีข้อบ่งชี้อื่นๆ

การรักษาไขมันในเลือดสูง | การรักษาไขมันสูงในคนที่ไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด | การรักษาไขมันสูงในผู้ป่วยเบาหวาน | การรักษาไขมันสูงในผู้ป่วยโรคไต | การรักษาไขมันสูงในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด