การรักษาภาวะโปรตีน(ไข่ขาว)ในปัสสาวะมาก


 • ลดปริมาณเกลือในอาหาร เพราะผู้ที่ไข่ขาวในปัสสาวะมักจะมีอาการบวม การลดเกลือจะช่วยเรื่องบวม
 • ควบคุมความดันโลหิตต้องต่ำกว่า 130/80 mmHg
 • ควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงคนปกติ เพราะการควบคุมน้ำตาลที่ดีจะลดโอกาศเสี่ยงการเกิดโรคไต
 • อย่ารับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไป
 • รักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • การใช้ยาเพื่อลดปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะได้แก่ยา AceI, ARB ซึ่งสามารถลดปริมาณไข่ขาวและชะลอการเสื่อมของไต

ในการรักษาไข่ขาวในปัสสาวะจะขึ้นกับปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ

ไข่ขาวมีปริมาณน้อย Low-level proteinuria

ปริมาณไข่ขาว <1.5 g proteinต่อวันหรือเป็นๆหายๆ,ให้ตรวจปัสสาวะซ้ำทุก 6 เดือนและมั่นตรวจ

 • ความดันโลหิต
 • ตรวจปัสสาวะหาโปรตีนและเลือดในปัสสาวะ
 • เจาะเลือดดูการทำงานของไต creatinine.

ไข่ขาวมีปริมาณมาก Higher-level proteinuria

ปริมาณไข่ขาวมากกว่า >1.5 gต่อวันการดูแลจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และจะต้องตรวจหาสาเหตุ

 • นำปัสสาวะไปส่องกล้องตรวจ
 • Glomerular filtration rate.
 • การตรวจ Renal ultrasound.
 • การฉีดสีPossible intravenous urography.
 • ส่งเลือดตรวจโรค SLE
 • การเจาะเนื้อไตส่งตรวจPossibly renal biopsy.

นอกจากนั้นจะต้องรักาาต้นเหตุ เช่นโรค SLE,ไตอักเสบ

การป้องกันการเกิดไข่ขาวในปัสสาวะ

หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไข่ขาวในปัสสาวะ ท่านจะต้องปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 • ให้ตรวจเลือดและปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดไข่ขาวในปัสสาวะต้องตรวจเลือดและปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ตรวจพบโรคแต่แรกเริ่ม ซึ่งบางโรคสามารถป้องกันได้
 • ให้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เพราะภาวะที่ขาดน้ำร่วมกับการรับประทานยาจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไข่ขาวในปัสสาวะ
 • ควบคุมโรคที่ท่านเป็นอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด เช่นโรคความดันดลหิตสูง โรคเบาหวาน
 • ควบคุมอาหารให้สมดุล ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดไข่ขาวในปัสสาวะจะต้องรับประทานอาหารพวกแป้งประมาณร้อยละ 50 อาหารโปรตีนร้อยละ 20 อาหารไขมันร้อยละ 30
 • รับประทานอาหารที่มีใยอาหารอย่างน้อย 55 กรัมต่อวันเช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ ใยอาหารจะลดสารพิษที่จะถูกดูดซึม

หากตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง

Causes of Proteinuria2
Transient proteinuria
 • ความเครียด
 • การออกกำลังกาย
 • ไข้
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • Orthostatic (postural) proteinuria*.
 • ชัก
 • ไตรั่ว
เป็นโรคไต
 • Focal segmental glomerulonephritis.
 • IgA nephropathy (i.e. Berger's disease).
 • IgM nephropathy.
 • Membranoproliferative glomerulonephritis.
 • Membranous nephropathy.
 • Minimal change disease.
จากโรคหรือภาวะอื่นๆ
 • Alport's syndrome.
 • Amyloidosis.
 • Sarcoidosis.
 • Drugs (e.g. non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), penicillamine,
  gold, angiotensi-converting enzyme (ACE) inhibitors).
 • Anderson-Fabry disease.
 • Sickle cell disease.
 • Malignancies (e.g. lymphoma, solid tumours).
 • Infections (e.g. HIV, syphilis, hepatitis, post-streptococcal infection).
Tubular causes
 • Aminoaciduria.
 • Drugs (e.g. NSAIDs, antibiotics).
 • Fanconi's syndrome.
 • Heavy metal ingestion.
Overflow causes
 • Haemoglobinuria.
 • Multiple myeloma.
 • Myoglobinuria.
Other important causes (likely to have multiple pathologies)
 • Pre-eclampsia/eclampsia.

โรคที่มักพบร่วมกับไข่ขาวในปัสสาวะ

หากตรวจพบไข่ขาวปัสสาวะท่านอาจจะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยเช่น

หากท่านเป็นความดันโลหิตสูงและมีไข่ขาวในปัสสาวะยาที่ควรจะใช้ได้แก่ ACE inhibitor หรือ ARB

เมื่อไรจึงจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากท่านมีสิ่งตรวจพบดังต่อไปนี้ควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • Proteinuria >1.5 g/day. ซึ่งเท่ากับโปรตีน >700 mg/Lหรือ protein/creatinine ratio >40 mg/mmol
 • ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 • ไตเริ่มเสื่อมโดยค่า creatinine สูงขึ้น
 • มีความดันโลหิตสูง
 • มีอาการอื่นๆ เช่นปวดข้อ มีผื่น
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคไต.
 • ปริมาณ protein/creatinine >45 mg/mmolและส่องกล้องพบเม็ดเลือดแดง

การตรวจปัสสาวะ โรคไตเสื่อม โรคเนฟโฟติก โรคไตวาย โรคไตเบาหวาน ไข่ขาวในปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง

อัตรากรองของไต | Creatinin | BUN | การตรวจปัสสาวะ | การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | การตรวจไขมันในเลือด | การตรวจเกลือแร่ | แคลเซี่ยม