การตรวจหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง การป้องกันโรคจึง

การตรวจพื้นฐาน

การตรวจโดยการสวนสายและฉีดสี Catheterization and angiography

การตรวจโดยการทำ Scanning and imaging tests

Ask a heart specialist


CBC| URINE ANALYSIS | Stool examamination | GLUCOSE | CHOLESTEROL | การตรวจการทำงานของไต KIDNEY FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของตับ LIVER FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของไทรอยด์ THYROID FUNCTION TEST | การตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็ง | ไวรัสตับอักเสบ บีการตรวจหัวใจfb google