การประเมินเบื้องต้นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง


การประเมินเบื้องต้นจะมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ

  1. ยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  2. ค้นหาความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ
  3. มองหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง CV risk, อวัยวะที่ได้รับความเสียหายOD และโรคอื่นที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย ซึ่งกระทำได้โดย