ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

ยารักษาเบาหวาน Alpha-Glucosidase inhibitors

เป็นยาที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานโดยลดการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถลด FPG ได้16-20 มก.% ลด HbA1c ได้ 0.59 % และลดน้ำตาลหลังอาหาร [post prandrial glucose] ได้ 51 มก.%

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

วิธีการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

ผลข้างเคียงของยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารให้เริ่มยาขนาดน้อยที่สุด 25 มก. และเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆพร้อมอาหารมื้อที่รับประทานให้น้อยที่สุด ผู้ป่วยไตเสื่อมก็ไม่ควรใช้ยานี้

ข้อห้ามใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

ข้อระวังในการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)fb google