Sitagliptin


หยุดยาและปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีการใช้

ข้อควรระวังในการใช้ยา

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม B

ข้อห้ามในการใช้ยา