ภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง Hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic coma

เป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงมากและมีความเข้มข้นของเลือดสูง เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยจะมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ซึมลง หากเป็นมากความดันจะต่ำ และอาจจะหมดสติ

เป็นเป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงมาก เป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลสูงมากจนทำให้เกิดความข้นของเลือดสูง osmolarity ของเลือดเพิ่ม แต่ไม่มีภาวะกรดเกิดขึ้นปัจจัยก่อเหตุมักจะเกิดจากการคุมเบาหวานไม่ดี ประกอบกับมีการติดเชื้อ ภาวะเครียดเกิดขึ้น เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เส้นโลหิตสมองแตก อุบัติเหตุที่รุนแรง และการผ่าตัดใหญ่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนเกิดอาการต่างๆ

ปัจจัยส่งเสริม

อาการของผู้ป่วยช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูงมีอะไรบ้าง

 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี จะมีอาการเตือนจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงไก้แก่

การแก้ไขภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง

หากท่านที่เป็นเบาหวานและมีอาการเตือนของน้ำตาลสูงให้ปฏิบัติดังนี้

การวินิจฉัยภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง

serum osmolarity = 2[Na+K]+plasma glucose/18

การรักษาภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง หลักการเหมือน DKA

การป้องกัน