jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Ezetimibe


ยานี้จะลดการดูดซึมของ Chloresterol ที่ผนังลำไส้ ยานี้จะลดไขมันได้ร้อยละ 15-22 ขนาดที่ให้ 10 มก วันละครั้ง ผลข้างเคียงมีน้อย

ข้อสำคัญที่ควรจะทราบก่อนการใช้ยา

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

การใช้ยา

การใช้ยา Ezetimibe มีวิธีการใช้ได้หลายวิธี

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงคของยา

ผลข้างเคียงของยา Ezetimibe กับยาลดไขมัน Statin

ข้อควรระวังในการใช้ยา

สำหรับผู้ที่ใช้ยานี้ควรจะมีความรู้อาการข้างเคียงของยา

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม C

ข้อห้ามในการให้ยา