jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาลดไขมัน Gemfibrozil


รูปแบบยา ยาเม็ด

ข้อสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้ยาGemfibrozil

ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์หากเกิดอาการดังต่อไปนี้

วิธีใช้และขนาดยาGemfibrozil

ข้อห้ามในการให้ยาGemfibrozil

ผลข้างเคียงของยาGemfibrozil

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ความปลอดภัยในการใช้กับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม C มีข้อมูลว่าเกิดผลเสียในสัตว์แต่ขาดข้อมูลในคน หากจะใช้ต้องเทียบประโยชน์และโทษ

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา

ผลข้างเคียงของยาGemfibrozil

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ อาจมีอาการปวดกระเพาะอาหารหรือปวดท้อง ท้องเสียหรือท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า

ข้อควรระวัง

ควรบอกแพทย์