หัตถะโยคะ Hatha-Yoga

การฝึกหัตถะโยคะมีหลักการวิถี 8เหมือนราชาโยคะ แต่ได้แยกวิธีปฏิบัติออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่

 • posture หรือท่าของทำโยคะ
 • breath control การฝึกการหายใจ
 • concentration การจดจ่อหรือมุ่งมั่น
 • meditation การเข้าฌาณ
 • ecstasy การมีสมาธิ

ท่าของการฝึกโยคะมีด้วยกันมากมาย แต่ละท่าต้องมีความมั่นคงและไม่เหนื่อยล้าเมื่อเวลาเราทำสมาธิ ตามต้นตำหรับมีอยู่ 84 เท่าแต่ได้มีการดัดแปลงจนได้ 2000 ท่า แต่ท่าที่เป็นพื้นฐานและมีประโยชน์ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงมี 12 ท่าดังนี้

 

 1. Corpse Pose (shava-âsana)—
 2. Forward Bend (pashcîmottâna-âsana)
 3.  Back Bend or Cobra (bhujanga-âsana)
 4. Sitting Twist (mâtsyendra-âsana)
 5. Mountain Pose (pârvata-âsana)—for cultivating stability
 6. Tree Pose (vriksha-âsana)—an excellent exercise for improving your sense of balance
 7. Standing Forward Bend (pâda-hasta-âsana)
 8. Standing Side Bend or Triangle (trikona-âsana)
 9. Warrior's Pose (vîra-bhadra-âsana)
 10. Shoulder stand (sarvânga-âsana)
 11. Plough (hala-âsana)
 12.  Adept's Pose (siddha-âsana)—a favorite posture for meditation

ท่านสามารถฝึกโยคะทั้ง 12 ท่าโดยที่ไม่มีอันตราย และก็ไม่จำเป็นต้องฝึกหลายๆท่าหรือท่าที่ยาก เพราะการฝึกโยคะให้ได้ผลขึ้นกับคุณภาพของการฝึกไม่ได้ขึ้นกับปริมาณท่าที่ฝึก ก่อนการฝึกท่านต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อน

ท่าที่มีประโยชน์มากคือท่า Corpse Pose (shava-âsana) ควรใช้เป็นท่าแรกและท่าสุดท้ายของการฝึกเพราะทำให้ผ่อนคลายได้มาก