jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

lactate dehydrogenase (LDH)

เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดแบบเฉียบพลัน หรือเป็นแบบเรื้อรัง การติดตามค่า LDH จะสามารถติดตามการดำเนินของโรคได้ เช่น โรคไต โรคตับ มะเร็งบางชนิด เช่นมะเร็งอันณฑะ มะเร็งรังไข่

แพทย์จะสั่งการตรวจนี้เมื่อไร

ค่าปกติของ LDH

ค่าปกติของ LDH อยู่ระหว่าง 140-280 U/L

  ค่าปกติ %
LDH-1 100 – 190 U/L 14 – 16 %
LDH-2 71 – 207 U/L 29 – 39 %
LDH-3 140 -280 U/L 20 – 26 %
LDH-4   8 – 16 %
LDH-5   6 – 16 %

การแปลผล

การที่ค่าของ LDH เพิ่มขึ้นและอัตราส่วนของ LDH isoenzymes บ่งบอกว่ามีเนื้อเยื่อได้รับอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บ ตัวอย่างโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีการเพิ่มของค่า LDH ภายใน 24-48 ชั่วโมง จะขึ้นสูงสุดใน2-3 วันและค่ากลับสู่ปกติในเวลา 10-14 วัน

ค่า LDH สูงพบได้ในภาวะ

สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับ LDH

ดังกล่าวข้างต้น LDH สามารถพบได้ในหลายอวัยวะ และแต่ละอวัยวะก็มีโครงสร้างต่างกันเล็กน้อยซึ่งมีทั้งหมด 5 ชนิด แต่ละชนิดก็มีในอวัยวะต่างกันดังนี้

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ | Thromboplastin | Prothrombin time