หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เชื้อดื้อยาเชื้อ

เชื้อดื้อยาหมายถึงเชื้อโรคที่พบมีการดื้อต่อยาที่เราใช้รักาษาเมื่อเราติดเชื้อดื้อยาจะทำให้ไม่มียาสำหรับรักษา

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่เชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งสามารถพบได้ที่ผิวหนัง และเยื่อบุของร่างกาย เช่น เยื่อบุจมูก โดยที่ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่หากกลไกป้องกันโรคของคนเราเสียหาย เช่นมีแผลที่ผิวหนัง หรือคนที่ฉีดยาเข้าเส้นโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาด เชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย และทำให้เกิดโรคได้หลายระบบ เช่น ฝี ปอดอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เชื้อนี้อาจจะเข้ากระแสโลหิตทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจอักเสบ ซึ่งมักจะมีอาการุนแรง จนอาจจะทำให้คนติดเชื้อเสียชีวิต

เชื้อนี้ฬนธรรมชาติจะไม่ดื้อต่อยา ยาที่เราใช้ได้แก่ Methicillin หากดื้อต่อยาตัวนี้เราเรียก Methicillin resistan


โรคที่เกิดจากเชื้อ Staphyllococcus

เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคที่ไม่รุนแรงหรืออาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตตำแหน่งหรือโรคที่เกิดโรคได้แก่

การรักษาการติดเชื้อ Staphyllococcus

เชื้อที่พบในธรรมชาติมักจะไม่ดื้อยา เราสามารถใช้ยาได้หลายชนิด เช่นกลุ่ม penicillin erythromycinซึ่งผลการรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ

การติดเชื้อ Methicillin resistant Staphyllococcus aureus

เชื้อตัวนี้มักจะพบในโรงพยาบาลซึ่งเกิดจากตัวเชื้อมีการพัฒนาสายพันธ์ และเกิดการดื้ อยาทำให้การรักษาลำบากยิ่งขึ้นเพราะลำพังตัวเชื้อที่ไม่ดื้อยาอัตราการเสียชีวิตก็สูงอยู่แล้ว การรักษาต้องเลือกยาที่ใช้ได้ผลซึ่งมีราคาแพง

ใครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ MRSA

เนื่องจากเชื้อนี้มักจะติดในโรงพยาบาล ผู้ที่ติดเชื้อมักจะได้จากในโรงพยาบาลโดยมากมักเป็นผู้ป่วยที่

หากมีไข้แพทย์จะเจาะเลือดหรือนำสารคัดหลังที่สงสัยว่าจะเป็นแหล่งติดเชื้อนั้นไปเพาะเชื้อ และหาความไวของเชื้อโรคต่อยา หากพบว่าดื้อต่อMethicillin จึงจะเรียกว่า MRSA

หากท่านติดเชื้อนี้จะส่งผลอย่างไรกับท่าน

เนื่องจากเชื้อนี้จะดื้อต่อยาหลายชนิด ทางโรงพยาบาลจะต้องพยายามป้องกันมิให้เชื้อนี้แพร่ไปสู่คนอื่นหรือออกนอกโรงพยาบาล

เมื่อท่านกลับบ้านโรคนี้จะติดต่อคนอื่นหรือไม่

โดยทั่วไปมักจะไม่ติดต่อคนอื่น แต่ต้องระวังผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีแผลที่ผิวหนังซึ่งอาจจะติดเชื้อได้ง่าย

การป้องการติดเชื้อดื้อยาสำหรับผู้ใหญ่

การป้องการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยล้างไต

การป้องกันการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด

การปฏิบัติขณะอยู่ในโรงพยาบาล

การปฏิบัติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

   

fb google