ไข้หวัดนก H7N9

เป็นไวรัสที่เป็นกับนก Avian Influenza type A H7 ซึ่งไวรัสในกลุ่ม H7ที่เคยทำให้เกิดโรคในคนได้แก่ H7N2, H7N3 และ H7N7 สำหรับเชื้อ H7N9 ยังไม่เคยมีรายงานว่าเกิดโรคกับคน จนกระทั่งมีรายงานการระบาดในจีน

อาการของโรคไข้หวัดนก H7N9

ผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ส่วนใหญ่จะมีอาการปอดบวมรุนแรง อาการที่นำผู้ป่วยมาได้แก่ ไข้ ไอ หายใจหอบ เนื่องจากยังพบผู้ป่วยไม่มากอาการที่พบจึงยังไม่มาก

คนติดเชื้อนี้อย่างไร

จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคนติดเชื้อนี้อย่างไร แต่จากการวิเคราะห์พันธุกรรมพบว่าเป็นไวรัสไข้หวัดนกซึ่งมีการกลายพันธ์ และสามารถติดต่อถึงคน และสามารถเจริญในคนได้

การติดเชื้อไข้หวัดนก H7ที่ผ่านมา

ไข้หวัดนก

ตั้งแต่ปี คศ.1996-2012 มีการระบาดของ H7 (H7N2, H7N3, and H7N7) ที่ Netherlands, Italy, Canada, United States of America, Mexico and the United Kingdom.การระบาดส่วนใหญ่เกิดจากฟาร์ม อาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่เยื่อบุตาอักเสบ และอาการหวัดเล็กน้อย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่ยังไม่เคยระบาดในจีน

ไข้หวัดนก A( H7N9) ต่างกับไข้หวัด

ไวรัสทั้งสามชนิดเป็นไวรัส Influenza type A ไวรัส H7N9 และ H5N1 อาจจะทำให้เกิดโรคในคน

คนติดโรคไวรัส A( H7N9) ได้อย่างไร

ผู้ที่ป่วยมีประวัติการสัมผัสหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสัตว์เช่น ตลาด นอกจากนั้นยังตรวจพบเชื้อในนกพิราบ ขณะกำลังวิเคราะห์ว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน หรือจากคนสู่คนได้หรือไม่

การป้องกันไข้หวัดนก A( H7N9)

เนื่องจากยังไม่ทราบว่าคนติดเชื้อจากแหล่งไหน และยังไม่ทราบวิธีการติดโรคดังนั้นจึงแนะนำให้ปฏิบัติตามสุขบัญญัติดังนี้

  • ล้างมือก่อนและหลังปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังจากดูแลสัตว์ หรือหลังการดูแลผู้ป่วย
  • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่
  • ปิดปากและจมูกเวลาไอด้วยหน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้า หรือแขนเสื้อ และทิ้ง tissue ลงในถังที่มีฝาปิด และล้างมือ

รับประทานเนื้อหมูหรือไก่ได้หรือไม่

ไก่หรือหมูที่ปรุงสุก(มากกว่า 70 องศา)สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย สำหรับสัตว์ที่ป่วยหรือป่วยตายไม่ควรจะรับประทาน

ไปตลาดสดปลอดภัยหรือไม่

หากต้องไปตลาดสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่มีชีวิตรวมทั้งอุปกรณืที่บรรจุสัตว์ หากทำฟาร์มสัตว์ต้องมิให้เด็กเข้าใกล้สัตว์ป่วย ให้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดให้ห่างจากกัน และรายงานหากมีสัตว์ตายผิดปกติ สัตว์ที่ตายให้ทำลาย

มีวัคคซีนสำหรับไวรัสไข้หวัดนก A( H7N9) หรือยัง

ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับไวรัสไข้หวัดนก A( H7N9) แต่ได้มีการเก็บเชื้อต้นแบบสำหรับการทำวัคซีนแล้ว

การรักษาไข้หวัดนก A( H7N9)

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการณ์พบว่าสามารถใช้ยา oseltamivir and zanamivir รักษา A( H7N9) ได้แต่ต้องรีบให้ตั้งแต่เริ่มป่วย

เชื้อนี้จะทำให้เกิดการระบาดทั่วโลกหรือไม่

เชื้อไข้หวัดนกทุกชนิดสามารถทำให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกได้ทั้งนั้น แต่ความเป็นไปได้ยังไม่ทราบ

ไปเที่ยวเมืองจีนปลอดภัยหรือไม่

จำนวนผู้ป่วยที่รายงานมีไม่มากองค์การอนามัยโลกจึงยังไม่มีคำเตือนในการเที่ยวเมืองจีน

การระบาดของไข้หวัดนก A( H7N9) 13 เมษายน 2556

เท่าที่มีรายงานจากประเทศจีนพบทั้งหมด 49 ราย อายุที่เป็น 4-87 ปีเป็นหญิง 15 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 11 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรง เมืองที่พบผู้ป่วยได้แก่ Anhui, Jiangsu Zhejiang, Beijing และ Shanghai

พบว่ามีผู้ป่วยสองรายเกิดโรคในครอบครัวที่ป่วย แต่จากการติดตามผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คน จากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่จะติดเชื้อในคนง่ายขึ้น แต่จะไม่เกิดโรคกับสัว์ และยังสามารถใช้ยา oseltamivir and zanamivir

ปัญหาที่พบในขณะนี้คือไม่พบแหล่งที่ตัวแพร่เชื้อแม้ว่าจะตรวจพบเชื้อนี้ในนกพิรา และเป็ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง