หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเลือกหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยมีด้วยกันหลายชนิดการเลือกใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ และยังสามารถป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภทได้ด้วยหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน ี้(ในที่นี้จะเกล่าถึงหน้ากากป้องกันการติดเชื้อวัณโรค)
 1. สามารถกรองที่มีขนาดตั้งแต่ 1µ ประสิทธิ์ภาพในการกรอง 95% ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 50 ลิตร/นาที(คำอธิบาย ขนาดของเสมหะมี 1-5µ ดังนั้นหน้ากากต้องกรองเสมหะที่มีขนาดเล็กที่สุด อัตราการไหลเวียน 50 ลิตร/นาที่เป็นปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านเข้าออกเมื่อคนสวมหายใจในขณะออกกำลังกาย)
 2. หน้ากากต้องสามารถทดสอบการรั่วได้ไม่เกิน 10%
 3. หน้ากากที่ดีต้องสวมใส่ได้กับทุกคนโดยทั่วไปไม่ควรจะมีขนาดมากกว่า 3 ขนาด
 4. ต้องสามารถทดสอบว่าหน้ากากมีความสมบูรณ์เพียงใดก่อนการใช้ทุกครั้งตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ชนิดของหน้ากาก

 1. หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด Surgical mask เป็นหน้ากากทีสวมขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันเลือด หรือเสมหะของผู้ป่วยที่จะกระเด็นเข้าปากและจมูกของหมอผ่าตัด และป้องกันเสมหะหรือน้ำลายของแพทย์ที่จะไปปนเปื้อนบริเวณที่จะผ่าตัด ไม่ควรนำหน้ากากนี้มาใช้กับคนที่ป่วยเป็นวัณโรคเพราะไม่สามารถป้องกันได้ วิธีการใช้คลิกที่นี่
 2. หน้ากากที่ใช้ครั้งเดียว Disposable Particulate Respirators
 3. ตามมาตรฐานของ NIOSH จะมีชนิด N,R,P ซึ่งจะมีหรือไม่มีช่องสำหรับหายใจออก exhalation valveก ก็ได้ เช่น ชนิด N95

ข้อดีของหน้ากากชนิดนี้

ข้อเสียของหน้ากากชนิดนี้

N95

ไม่มีท่อหายใจออก

มีท่อหายใจออก

 1. หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง  เป็นหน้ากากที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองอากาศได้ สามารถนำมาใช้ใหม่ แต่ต้องหมั่นทำความสะ

  อาดแบ่งเป็นสองชนิดคือ

A หน้ากากครอบครึ่งหน้า Half-Mask Replaceable Particulate Filter Respirator อาจจะมีที่กรอง 1-2 ช่อง อาจจะต้องใช้ร่วมกับแว่นกันใบหน้า

Air-purifying Respirators

ข้อดีของหน้ากากชนิดนี้

ข้อเสียของหน้ากากชนิดนี้

B หน้ากากครอบเต็มหน้า Full Facepiece Replaceable Particulate Filter Respiratorเหมือนกับชนิดข้างบนแต่มีที่สำหรับกันใบหน้า

ข้อดีของหน้ากาก

ข้อเสียของหน้ากากชนิดนี้

 1. หน้ากากชนิดที่มีอากาศหายใจ PAPRs เป็นหน้ากากที่มีมอเตอร์ดูดอากาศจากสิ่งแวดล้อม ผ่านเครื่องกรองอากาศแล้วส่ง ผ่านไปยังภายในหน้ากาก มีสองชนิดคือ

กลับหน้าหลัก

   

fb google