หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การล้างมือ

การล้างมือ

โรคหลายโรคติดต่อโดยมีมือเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การล้างมือเป็นวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อทั้งทางเดินหายใจและการสัมผัส โรคที่ติดต่อและทำให้เสียชีวิตคือ ไข้หวัดมรณะหรือ SARS ไข้หวัดนก โรคโควิด19 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธี

หากเราไม่ล้างมือจะเกิดอะไรขึ้น

ท่านอาจจะนำเชื้อที่ติดมือท่านเข้าสู่ร่างกายทาง

โรคที่ติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำโรคได้แก่ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นยังอาจจะนำเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบเอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ท้องร่วง

จะล้างมือเมื่อไร

ล้างมือด้วยอะไร

วิธีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

การล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์

ใช้แอลกอออล์กับมือเด็กได้หรือไม่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการล้างมือ

ข้อแนะนำสำหรับการล้างมือในเด็ก

ล้างมืออย่างไร

 

การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 10 ขันตอนขอให้ท่านผู้อ่านได้นำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยและสอนคนใกล้ชิดให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคที่ติดต่อทางมือเช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคซาร์ ขั้นตอนการล้างมือมีดังนี้

ขั้นแรกเปิดน้ำล้างมือทั้งสองข้างให้ชุ่มน้ำ ท่านผู้ปกครองควรจะสอนบุตรหลานของท่านให้กระทำก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เพราะเชื้อหลายชนิดที่เกิดจากเชื้อโรคที่เกาะบนมือ
ขั้นที่สองปล่อยน้ำให้ไหลบนมือให้ชุ่มและล้างเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วน
ขั้นที่สาม ใช้กดเอาสบู่เหลวให้เพียงพอแก่การล้างมือ
ขั้นที่สี่ ทำการฟอกมือทั้งสองข้าง ต้องฟอกฝ่ามือ หลังมือ ซอกนิ้ว ปลายนิ้ว ถึงระดับข้อมือ ล้างแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20 วินาที
ขั้นที่ห้า ปล่อยน้ำให้รินไหลมือทั้งสองข้างจนไม่มีฟองสบู่
ขั้นที่6 หยิบกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือ
ขั้นที่7เช็ดมือทั้งสองข้างให้แห้ง ท้องซอกนิ้ว หลังมือ
ขั้นที่8 ใช้กระดาษจับก๊อกน้ำและปิดน้ำ
ขั้นที่9 ทิ้งกระดาษในตรพกร้า
ขั้นที่10 ตรวจดูความเรียบร้อยว่าไม่ได้ทำห้องให้สกปรก