ความแรงของยาลดไขมัน Statin

ความแรงของยาลดไขมัน Statin แบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่

1high-intensity statin

คือชนิดและขนาดต่อวันของ statin ที่คาดหวังว่าจะลด LDL ลงไปได้ ≥ 50% จาก baseline ได้แก่

 • atorvastatin 40 - 80 mg
 • rosuvastatin 20 mg (เราไม่ใช้ 40 mg แล้วนะครับ)

2moderate-intensity statin

คือชนิดและขนาดต่อวันของ statin ที่คาดหวังว่าจะลด LDL ลงไปได้เกิน 30 - 50% จาก baseline ได้แก่

 • simvastatin 20 - 40 mg
 • atorvastatin 10 - 20 mg
 • rosuvastatin 5 - 10 mg
 • pitavastatin 2 - 4 mg
 • pravastatin 40 - 80 mg
 • fluvastatin XL 80 mg

3low-intensity statin

คือชนิดและขนาดต่อวันของ statin ที่คาดหวังว่าจะลด LDL ลงไปได้ < 30% จาก baseline ได้แก่

 • simvastatin 10 mg
 • pravastatin 20 - 40 mg
 • fluvastatin 20 - 40 mg
 • pitavastatin 1 mg
Drug Potency (average LDL decrease) Renal Considerations Liver Function Monitoring
Atorvastatin

10 mg: 35-39%

20 mg: 43%

40 mg: 50%

80 mg: 55-60%

No dose adjustment necessary for reduced renal function Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Fluvastatin 20 mg: 22%
40 mg: 25%
80 mg: 35%
(as XL product)
In severe renal impairment, use daily doses >40 mg with caution Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Lovastatin 10 mg: 21%
20 mg: 24-27%
40 mg: 30-31%
80 mg: 40-42%
(as 40 mg BID)
If CrCl < 30 mL/min, use daily doses over 20 mg with caution Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Pitavastatin 1 mg: 31-32%
2 mg: 36-39%
4 mg: 41-45%
For glomerular filtration rate 15-59 mL/min/1.73 m2, including hemodialysis, initial daily dose is 1 mg, not to exceed 2 mg/day Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Pravastatin 10 mg: 22%
20 mg: 32%
40 mg: 34%
80 mg: 37%
In significant renal impairment, start with 10 mg/day Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Rosuvastatin 5 mg: 45%
10 mg: 46-52%
20 mg: 47-55%
40 mg: 55-63%
If CrCl < 30 mL/min/1.73 m2 (but not on hemodialysis), starting dose is 5 mg/day, not exceed 10 mg/day
Rosuvastatin levels in hemodialysis patients are about 50% higher than levels in normal renal functionCheck liver function tests at baseline and when clinically indicated
Simvastatin 5 mg: 26%
10 mg: 30%
20 mg: 38%
40 mg: 29-41%
80 mg: 36-47%
In severe renal impairment, starting dose is 5 mg daily with close monitoring Check liver function tests at baseline and when clinically indicated
Google
 

 

 

เพิ่มเพื่อน